Tijdgenoten

 

Willem Lenartsz/ Leendertsz/Leonarts van Stramprooij/ Stramprode

Was van beroep "linnemaeckerwerker" en verver (1673). Afkomstig van Stramproij, en als textielarbeider naar Utrecht vertrokken. Wordt op 21-3-1657 onder de naam Willem Leendertsz van Stramproij ingeschreven als burger van Utrecht, met vermelding "afkomstig van Stramproij".

Trouwt op 28-4-1632 voor de Schepenen van Utrecht (ondertrouw op 7-4-1632) met Trijntgen Hendrickz van Dorschfeld, weduwe van Clemens Francken. Beide waren woonachtig te Utrecht. Clemens Francken, timmerman, wordt op 30-8-1624 begraven in de Buurkerk te Utrecht (groefbidder Batenburch). Hij liet een vrouw zonder kinderen na.

Willem wordt op 3-3-1673 begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Segerman en er waren 8 dragers. De overledene woonde in de Jofferstraat en liet een vrouw na. Bij de byzonderheden wordt nog vermeld "vast goet".

Trijntje wordt begraven op 23-2-1674 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Schoddenberch en er waren 8 dragers. Trijntje woonde in "´t Cortjufferstraetje". Er waren collaterale erfgenamen, hetgeen betekent dat Willem en Trijntje geen kinderen nalieten.

Op 19-3-1675 wordt bij notaris Zwaerdercroon te Utrecht procuratie verleend aan Hendrick Claasz Munnickhoff inzake voldoening legaat Willem Lennarts Stamproij.

Op 2-11-1639 koopt Willem een deel van het pand (camere) Lange Jofferstraat OZ bij de Wittevrouwenpoort van Peter Petersz van Boxtell. Beide zijn linnenwevers. Op 2-4-1657 verleent hij een plecht ad f 300,- a 5% op het pand aan Anna Maria Schrieckenberch, gehuwd met Pauwels Lindenhoff.

Op 30-9-1647 (notaris Zwaerdecroon) schenkt Willem Leenhardsz van Stramproij, linnenwever, f 500 aan de Armenkamer van de Mennonieten Gemeente op voorwaarde dat aan de schenkers (of langstlevende van hen) f 25 per jaar wordt uitbetaald. Abraham Sproncker en Peter van den Poell accepteren de schenking namens de Mennonieten gemeente en beloven de f 25 per jaar te betalen.

Op 19-10-1647 (notaris Houtman) schenkt Willem Leendertsz van Stramproij getouw en toebehoren, waaraan hij het gebruik behoudt, aan Gerrit Jansz van Wiert, linnenlakenmaker in de Corte Juffrouwenstraat. Gerrit was lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.

Op 21-9-1671 verleent Trijntje procuratie aan Willem (notaris Zwaerdercroon) i.v.m. de scheiding of uitkoop van de boedel van Agnietgen Hendricks van Dorschfeld, weduwe van Jan Lucass, overleden te Amsterdam.

Op 17-5-1672 verleent Willem procuratie aan Hendrick Claasz Munnickhoff om een erfdeel te vorderen van Agnietgen Hendrichs van Dorschveld uit handen van Johannes van Arpecum, executeur te Amsterdam.

Op 25-5-1675 komt het pand Lange Jofferstraat OZ toe aan Henrick Claassen Munnickhoff met overname van de op 2-4-1657 gevestigde plecht ad. F 300,=. Als verwanten worden vermeld Willem Dirckse van Oosterwijck, Peter van Gelder en Mattheus Hofkens.

Willem was "Preciese broeder" van de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht. Op 9-8-1649 wordt hij met zijn vrouw Trijntie vermeld als lidmaat.

Mogelijk had Willem een zuster, Trijntgen Leonarts van Wiert, die op 28-1-1637 voor de Schepenen van Utrecht trouwt met Willem Petersz van Wiert, wielmaker, weduwnaar van Belichgen Jans. Willem wordt op 19-3-1660 met 8 dragers begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht.

Trijntgen hertrouwt op 16-2-1666 voor de Schepenen van Utrecht met Henrick Hermansz van Leijden. Snel na dit huwelijk overlijdt Trijntgen en wordt op 29-10-1666 met 8 dragers begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht. Henrick wordt op 15-2-1688 met 8 dragers begraven in de Buurkerk te Utrecht.

 

Lenert Lenertsz van Stramproij

Wordt op 20-11-1626 begraven in de Jacobskerk te Utrecht, met vermelding "jongeman". Was "hier vreemdt" en woonde in de Lauwersstraat. Nagelaten betrekkingen: "de vader tot Wiert". Groefbidder was Cornelis Harmsz.

 

Laurens Jansz van Stamroij

Laurens woonde "buijten de Tollensteeghpoort" en was soldaat onder de Graaf van Solms.

Trouwt op 16-2-1634 (ondertrouw op 9-2) in de Geertekerk te Utrecht met Elsjen Laurens, afkomstig van Dortmont en wonende buiten de Tolsteegpoort (in Utrecht geen kinderen gevonden).

Hertrouwt als weduwnaar op 31-10-1643 (ondertrouw op 8-10) in de Catharijnekerk te Utrecht met Tijsgen Jacobs, weduwe van Peter Hanssen. Laurens woont dan in de Koningssteeg.

Wordt begraven op 23-6-1644 in de Claaskerk te Utrecht. Laat zijn vrouw na met een "sijn echt onmundlich voorkijnt". Groefbidder was Cornelis Harmsz.

Laurens laat op 18-2-1639 een kind begraven in de Geertekerk.

Tijsgen hertrouwt op 22-7-1649 in de Jacobikerk te Utrecht met Marcus Dirksen.

 

Jacob Jan Jacobsoon van Staproij

Trouwt op 12-1-1599 voor het gerecht van Utrecht met Grietgen Henrick Hermansszoondochter van de Vecht. Was bakker van beroep.

Burger van Utrecht op 15-11-1599.

Op 22-12-1600 kopen Jacob Jansz (bakker) en Grietgen van de Vecht een camer in de Kreupelstraat, samen met huysinge, hofstde OZ Nieuwegracht, hoek Kreupelstraat van Elisabeth Dominicus, weduwe van Jan Jansz. Op het huis rusten 3 plechten, t.w. f 400 t.b.v. Steven Jansz, coorncoper, f 200, t.b.v. Dirck van Rijnevelt en f 100 t.b.v. Anna Claes, weduwe van Willem Specht.

Jacob verkoopt op 9-2-1602 een huis aan de Keukenstraat ("Cruepelstraet, op den hoeck") aan Steven van Schaffelaar (Index op de Decreetboeken, RAU).

 

Jan Jacobsz van Stamproij

Woonde in de ABC- straat en was soldaat onder Cap. Majoor Duick.

Trouwt op 29-11-1646 (ondertrouw op 15-11) in de Buurkerk te Utrecht met Margueriet Jans, afkomstig van het land van der Marckt.

Geen kinderen in Utrecht gevonden.

 

Matthijs Stevens van Stamproij

Op 15-8-1653 wordt in de Claaskerk te Utrecht Jannichje Jans Smit, weduwe van Matthijs Stevens van Stamproij, begraven. Zij liet 2 mondige zonen na en woonde in de Corte Smedensteech. Groefbidder was Cruijder.

In 1610 was een Matthijs Stevens schepen van Stramproij.

Een van de twee vermelde zoons was Johannes Matthijsen Stamproij.

Zijn huwelijk wordt in 1652 aangetekend bij de Commissarissen tot de Huwelijkschen Zaken te Utrecht. Uit de acte blijkt dat hij een zoon is van Matthijs Stevens, in leven burger van Thoor (?), en Jannichje Jans Smits.

Trouwt als Johannes Matthijssoon de Roij op 18-12-1652 voor de Schepenen van Utrecht en op 22-12-1652 te Wulven met Annichgen Stevens van Sijl.

Op 3-3-1656 wordt in de Nicolaaskerk te Utrecht een kind van Jan Tijsz van Roijen begraven. Jan woonde bij de Smeebrug.

Op 18-10-1677 (notaris van Woudenbergh) krijgt Jan Tijssen van Royen procuratie van Maria Anthonis van Zijl om tot afrekening te komen met de erven van Henrick Stevensen van Zijl, haar gewezen voogd. Jan was gewezen mede-voogd.

Hendrick Stevensen van Sijl wordt op 13-11-1671 met 12 dragers begraven in de Buurkerk te Utrecht. Hij liet een vrouw en mondige dochters na.

Annichje van Zijll, wonende in de Lijsbethstraat, huisvrouw van Jan van Rooij, wordt op 10-4-1671 met 8 dragers begraven in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder was Voorst). Zij liet een man en een mondige broer na.

Op 20-6-1669 (notaris van Eck) geeft Jan Willemsen van Vianen, oud 29 jaar, procuratie aan Jan Matthijsen van Roijen, linnenwever te Utrecht, om van Willem Mertensen te IJsselstein geld en goederen te ontvangen, zonodig met justitiele middelen.

 

Henrick Matijsz van Stamproij

Alleen bekend door zijn kinderen. Laat op 14-3-1613 een zoon Mathijs dopen te Utrecht en op 27-11-1616 een dochter Stijntgen in de Jacobikerk. Op 4-10-1628 en op 22-12-1628 worden in de Claeskerk te Utrecht kinderen van Henrick begraven. Henrick woonde tussen de Viebrug en de St. Jansbrug.

 

Geurt Jansz van Stramproij

Trouwt op 7-11-1630 (ot. 24-10) in de Geertekerk te Utrecht met Trijntjen Maertens, afkomstig van Munster. Geurt wordt vermeld als afkomstig van Stamprooi. Het echtpaar woonde aan de Geertenbrug (1631), "buijten Tollesteech" (1632), in de Paijesteeg (1644) en in de Groot Elijgensteeg (1647). Hij was linnenwever.

Geurt wordt op 27-3-1647 ingeschreven als burger van Utrecht; met vermelding "afkomstig van Stramproij".

Op 29-9-1673 wordt Trijntje Meertens de Wit gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Groefbidder was Issen.

Zij liet een man en mondige kinderen na.

Op 2-10-1679 wordt in de Geertekerk te Utrecht een Gerrit Jansen begraven.

Het echtpaar laat 10 kinderen in Utrecht dopen, waaronder 2 met de achternaam Stamproij, t.w.:

1. Marken, 21-5-1636, Geertekerk.

2. Meerten, 28-4-1647, Nicolaikerk. Op 3-7-1670 laten Meerten van Roijen (´t Wijstraat) en Anna Schuth een dochter Aeltjen dopen in de Geertekerk te Utrecht.

Andere kinderen:

3. Laurens Jansz, 27-2-1631 Geertekerk.

4. Lijsbeth Jansz, 9-12-1632 Nicolaaskerk. Trouwt op 25-3-1656 in de Catharijnekerk te Utrecht met Job van Es, geboren te Delft als zoon van Tobias Philipsz van Es en Geertruyt Pieters.

5. Joannes Jansz, 1-4-1634 Domkerk.

6. Anneken Jansz, 26-3-1637, Geertekerk. Trouwt op 2-9-1656 in de Catharijnekerk te Utrecht met Quirijn Heeren.

7. Adriana Jansz, 29-10-1639, Geertekerk. Trouwt op 19-2-1668 in de Domkerk te Utrecht met Laurens Matthijsz, afkomstig uit het land van Limburg.

8. Johannes Jansz, 21-9-1641, Geertekerk.

9. Laurens Jansz, 24-3-1644 Nicolaaskerk.

10. Adriana Jansz, 29-10-1650 Geertekerk.

Geurt laat kinderen begraven op 5-12-1636 in de Claaskerk (de pest) en op 26-2-1637 in de Claaskerk (de pest).

Zoon Laurens, gedoopt op 24-3-1644, noemt zich later Laurens Jansz van Roijen en Laurens Geurts van Roijen.

Hij was droogscheerder van beroep en woonde in 1665 in de ´t Wijstraat te Utrecht en in 1674 achter ´t Wijstraat.

Trouwt op 18-4-1665 in het Antoni gasthuis te Utrecht met Maria Tobias van Es, gedoopt op 22-10-1638 te Delft als dochter van Tobias Philipsz van Es en Geertje Pieters. Zij woonde in de Lange Nieuwstraat. Getuigen bij het huwelijk waren Trijntje Geurts, moeder van de bruidegom, en Jannichie Peters, goede bekende van de bruid.

Tobias Philipsz van Es was plateelbakker en trouwt op 14-6-1626 te Delft met Geertgen Pieters, afkomstig van Haechpoort.

Maria wordt op 22-12-1702 gratis begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht als weduwe van Louis van Rooijen. Groefbidder was de Geest.

In een acte d.d. 9-4-1696 (notaris van Rheenen) inzake attestatie over agressief gedrag van Hendrik van Lierop, wordt Maria van Es (59 jaar), weduwe van Laurens Geurtsen van Roijen, wonende aan het Geertekerkhof, vermeld.

Op 3-7-1680 (notaris Becker) geeft Agnietje Tobias van Es, weduwe van Mias Dirckss Harlees te Delft, procuratie aan Laurens Gerritss van Roijen, droogscheerder, en Maria Tobias van Es om als mede-erfgenamen van tante Trijntje Pieters Waterswijck te komen tot scheiding van de boedel.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Geertje, 12-7-1665 Claeskerk. Trouwt op 14-1-1685 in de Domkerk te Utrecht met Adriaen Lamberts, soldaat onder de Compagnie van Luitenant Colonel Booth.

2. Geertruijd, 24-9-1667 Catharijnekerk. Trouwt op 18-5-1686 te Utrecht met Johannes Jansen Boudewijn.

3. Anneken, 1-3-1671 Claeskerk. Begraven op 13-4-1674 in de Geertekerk.

4. Catharina, 17-8-1678 Buurkerk.

5. Gerrit, 6-8-1682 Geertekerk. Begraven op 22-2-1683.

 

David Andreas van Stramproij

Op 5-9-1595 wordt de erfenis van David Andreas van Stramproij geregeld (bron: Inventaris notaris Jacob van Herwaerden, 1592-1600, acte 102).

"Salomon Aerts de Roij, boekdrucker te Utrecht, gehuwd met Emmickje Mathijsdr., erfgename van David Andreas van Stramproij, in zijnen leven Conventuaal te Garthuijsers (hun oom) bekennen ontvangen te hebben hun erfdeel van de executoren Willem van Someren, Raidt der Stad Utrecht, en Jacob Toeijts". Getekend Jan Gerritsz van Lith, Raedt, en Jacobus van Doorn.

Salomon was boekdrukker te Utrecht in de periode 1590-1637.

Trouwt in 1595 met Emmickje Matthijsdr.

Salomon de Roij, weduwnaar van Emmeken Tijssen, hertrouwt op 3-7-1603 in de Buurkerk te Utrecht met Antonia Tack, afkomstig van Brugge. Antonia wordt op 7-7-1634 begraven in de St. Jacobskerk te Utrecht. Salomon wordt op 16-4-1639 begraven in de St. Jacobskerk te Utrecht; grafbidder was Segerman. Hij liet

2 onmondige kinderen van een overleden zoon na.

Uit het huwelijk met Emmeken wordt een zoon Abraham geboren. Hij trouwt op 14-1-1627 te Utrecht met Haesgen Aelberts van Roodenburch. Ook Abraham was boekdrukker. Hij overlijdt aan de pest en wordt op 3-10-1636 begraven in de Jacobikerk te Utrecht.

Uit dit huwelijk (Utrecht):

1. Cornelis, 23-2-1630.

2. Aelbert, 14-12-1631.

3. Antoni, 22-8-1634.

4. Wouter, 13-9-1639. Trouwt op 9-4-1667 in de Catharijnekerk te Utrecht met Aeltjen Tuenis.

Uit het huwelijk van Salomon met Antonia (Utrecht):

1. Janneken, 28-7-1613.

2. Daniel, 20-10-1616.

3. Emmerence. Trouwt op 23-2-1634 in de St. Jacobskerk met Jan Tibout (bakker). Zij wordt op 21-7-1634 begraven in de Buurkerk te Utrecht.

Salomon de Roij woonde te Utrecht WZ Preeckerstraat, hoek Pepersteeg, in het huis genaamd " de Druckerij". Hij koopt dit huis op 28-6-1604. Op 5-9-1635 gaat dit huis over in eigendom van Cornelis Tack.

 

Lijntgen Jansdochter van Stamproij

Trouwt 1e op 19-7-1601 in de Geertekerk te Utrecht met Marten Peterssoon. Voorganger was Ds. Bergerus.

Trouwt 2e op 20-9-1607 in de Geertekerk te Utrecht met Hendrick Fransz/Brants van Deijll, weduwnaar van Geertgen Jans van Sonnensdr. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. Speenhovius. Het echtpaar woonde te Utrecht in de Creupelstraat. Henrick was mandenmaker en zoon van IJsbrant Willemsz van Deijl en Stijntgen.

Hendrick en Geertgen hadden 3 kinderen, t.w. Willem, Cornelis en Ychgen.

Op 22-8-1615 laat het echtpaar een testament op de langstlevende opstellen.

Op 15-1-1586 laat Henrick Fransz van Deijll een testament opstellen; erfgename is Ychgen, dochter van Henrick Henricksz van Asch.

Op 19-11-1606 laten Hendrick Brantsz van Deijll en Geertgen Jans van Sonnensdr., weduwe van Hendrick van Osch, een testament op de langstlevende opstellen.

Op 8-9-1594 (ondertrouw 1-9) trouwt te Utrecht een Lijntgen Jans van Roeijen, jd. van Utrecht, met Willem Isbrantsz, jm. van Utrecht.

 

Jacomijntje Peters

Trouwt op 3-5-1646 in de Jacobikerk te Utrecht met Leenhart/ Lenert Henderijcsen van Door. Jacomijntje was afkomstig van Stamproij. Lenert wordt op 27-3-1643 ingeschreven als lidmaat te Utrecht; hij woont dan naast de Bonte Koe.

Het echtpaar woonde "buiten de Wittevrouwenpoort".

In Utrecht geen kinderen gevonden.

Andere huwelijken te Utrecht:

24-7-1642 Jacobikerk, Heijltjen Hendricz van Door, afkomstig van Utrecht, wonende buiten de Wittevrouwenpoort, trouwt met Willem Pieters.

10-6-1651 Anthoni Gasthuis, Jacob Hendricksz van Door, afkomstig van Utrecht, wonende op het Nicolaaskerkhof, trouwt met Fijchien Andries.

4-2-1649 Jacobikerk, Trijntjen Hendricksz van Door, wonende buiten de Witte-vrouwenpoort, trouwt met Jan Lamberts van Wulfraedt.

29-12-1640 Catharijnekerk, Jannigje Hendricksz van Door, wonende buiten de Wittevrouwenpoort, afkomstig van Weert, trouwt met Jan Holsman.

In 1637 trouwt te Heusden/Alkmaar Peter Hendrikcsz van Door, afkomstig van Utrecht, wonende buiten de Wittevrouwenpoort, met Fijtgen Jelis, geboren te Alkmaar.

Op 2-2-1657 wordt in de Nicolaikerk te Utrecht begraven Henrick Tijszen van Door. Hij woonde bij de Sprockelmolen en liet een vrouw en mondige kinderen na.

 

Anneken Peters en Geurt Matthijsen

Ondertrouw te Utrecht op 20-6-1619 van Anneken Petersdr., afkomstig van Stramproijen, wonende in ´t Roosendael en Geurt Matthijsen, eveneens afkomstig van Stramproijen. Anneken was mogelijk een zuster van Tijsie Peters.

Het echtpaar laat op 20-8-1626 in de Nicolaaskerk te Utrecht een dochter Mechteltgen dopen (Geertensteech).

Matthijs Gerritss van Stamproij

Mogelijk een zoon van Geurt Matthijsen en Anneken Peters (zie boven). De oudste dochter van Matthijs, Annichje, wordt dan vernoemd naar de grootmoeder.

Was caffawerker van beroep en was knecht bij Clemens Mesman.

Op 27-6-1682 wordt bij notaris Wenning te Utrecht een overeenkomst gesloten tussen Matthijs en Clemens Mesman over te leveren caffawerk.

Woonde te Utrecht in de Calverstraat (1644) en in de Hoog Jacobijnenstraat (1645-1668).

Trouwt op 10-6-1644 (ot 26-5) te Utrecht met Josina/ Josijntje Sijbrants, jd. van Amerongen, wonende in de Jacobijnenstraat.

Op 26-9-1643 wordt Josijntje Sijbrants, wonende in de Hoog Jacobijnenstraat, ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde gemeente te Utrecht.

Op 4-11-1693 wordt Josijntje gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder was Segerman). Zij wordt dan vermeld als huisvrouw van Matthijs Gerritsen van Diepenbeek.

Matthijs wordt op 29-1-1702 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder was Dattelbeek). Hij liet een mondige dochter na.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Annichjen, 23-3-1645 Jacobikerk. Trouwt als Annickje Matthijssen van Stamproij op 22-1-1668 in de Domkerk te Utrecht met Hendrik Simonsen Plemper uit Swammerdam. Getuigen waren Matthijs Gerrits, haar vader, en Pieter Cornelisse Ramaker, oom en voogd van de bruidegom, omdat zijn vader ziek was. Anickje woonde ten tijde van haar huwelijk in de Minrebroederstraat.

2. Geertruijt/ Geertjen, 25-7-1647 Jacobikerk. Zij doet samen met haar zuster Grietje belijdenis op 25-9-1668 bij dominee Hoogholz (woonde in de Hoog Jacobijnenstraat).

3. Grietje/ Margarita, 7-2-1649 Jacobikerk. Zij doet samen met haar zuster Geertje op 25-9-1668 belijdenis bij Dominee Hoogholz en wordt op 28-6-1669 ingeschreven als lidmaat, met attestatie van Nigtevecht.

Zij trouwt op 21-1-1673 te Utrecht met Nicolaas Bouchert, met afkondiging in de Franse Kerk. Het echtpaar woonde " omtrent de Weerdpoort" (1673) en in de Breestraat (1680).

Nicolaas wordt op 26-6-1650 gedoopt in de Waalse Kerk te Utrecht als zoon van Boudewijn Bauchart en Catharina Snellart.

 

Tijsie Peters

Op 31-12-1615 trouwt Tijsie Peters, afkomstig van Roij, in de Geertekerk te Utrecht met Heijndrick Janssoon, afkomstig van Weert. Tijsie woonde bij de Geertekerk.

 

Trijn Willems van Santroeijen

Afkomstig van Brabant. Trouwt op 26-9-1591 met attestatie van Utrecht, in IJsselstein met Aert Janszoon van Dueren, weduwnaar van Trijn Baets.

 

Henrickje Henrics

Trouwt op 21-1-1593 in de Nicolaaskerk te Utrecht met Hermen Egbertszoon van Vreen, afkomstig van Utrecht. Zij was de weduwe van Jan Janzoon, afkomstig van Stramproij, en woonde aan het Geertekerkhof.

 

Peter Wilmsoon Parrens

Trouwt op 27-6-1613 in de Buurkerk te Utrecht met Grietgen Gijsberts, afkomstig van Nimwegen, wonende in het Meulensteegje. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. Rijckewardius. Peter woonde eveneens in het Meulensteegje, en was afkomstig van Stramproij.

In Utrecht heb ik geen dopen van kinderen gevonden.

Mogelijk was deze Peter een zoon van Willem Perrenszoon, die in 1604 wordt vermeld in het "Der armenboeck van Stramprode" met de aantekening "een ellen wit doeck om Godtswill gegeut, 34 st." .

In Utrecht vond ik nog een Matijs Jacobsz Perrens gehuwd met Elsgen Laurens van Ittervoort.

 

Lijsbeth Jans

Trouwt op 15-4-1627 in de Geertekerk te Utrecht met Aert Willems, afkomstig van Hoeven in Brabant. Lijsbeth woonde buiten de Tolsteeg, en was geboren te Stramproij.

 

Trijn Jans

In het Trouwboek van Utrecht wordt in 1641 vermeld de proclamatie van het huwelijk van Robbert Adamsen, soldaat onder de heer Treslong in Garnizoen tot Loevesteijn, met Trijn Jans, weduwe van Stramproij. Het echtpaar trouwt op 8-9-1641 te Op de Schans.

 

Jan Peterse van Stramproij

Wordt op 30-4-1677 gratis begraven in de Magdalenakerk te Utrecht (groefbidder was Issen). Hij woonde in de Magdalenasteeg en liet een vrouw na. Op 6-12-1637 laat een Jan Petersz, wonende in de Magdalenastraat, een zoon Peter Petersz dopen in de Domkerk.

Ook onze Jan Petersz van Stramproij woonde ten tijde van zijn overlijden in 1674 in de Magdalenastraat. Mogelijk dat er dus een relatie is.

 

Aletta van Staproijen

Op 5-1-1707 (ondertrouw 19-12-1706) trouwt in de Domkerk te Utrecht Aletta van Staproijen (ook wel Stapraad genoemd) met Nicolaes Verkat. Beide woonden in de Santstraat. Getuigen waren Rochus van Dorsten, neef van de bruidegom, Jannigje van Bouwens en de vader van de bruid.

Nicolaes was soldaat en wordt op 14-11-1709 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Hij liet een vrouw en onmondige kinderen na. Vermeld wordt : " Is wegens de Krychsraet geharquebuseert op 't Paerdevelt" . Geharquebuseert betekent " ter dood gebracht door de beul" .

Op 15-3-1714 (ondertrouw 25-2) hertrouwt Aletta in de Jacobikerk te Utrecht met Dirck Barigh, soldaat onder de heer Keppelfox. Het echtpaar woonde aan de Lijnmarkt, in het Massegast en in de Elisabethstraat.

Kinderen uit het 2e huwelijk (Utrecht):

1. Johanna Margaretha, 24-3-1717 Buurkerk.

2. Gregorius, 3-9-1719 Buurkerk. Begraven op 3-5-1721.

3. Bernardus, 23-7-1721 Domkerk. Begraven op 30-9-1721.

Dirck Barigh wordt op 9-10-1720 gratis begraven in de Buurkerk. Hij liet een vrouw en onmondige kinderen na.

Van Aletta is na het overlijden van haar man in Utrecht niets meer te vinden.

 

Maria van Stapraaijen

In het Grootboek bedeling Diaconie te Utrecht vond ik nog een Maria van Stapraaijen. Zij ontvangt in 1733 bedeling, is dan 51 jaar oud, bejaarde dochter en voorziet in haar onderhoud als rijglijfstikster. "Zegt niet te kunnen winnen door haar quade hand".

De bedeling eindigt met haar overlijden op 23-11-1745. Zij wordt op 24-11-1745 als Maria van Stapraat, mondige dochter door de Diaconie te Utrecht begraven. Woonde in de Catharijnestraat en liet een moeder na.

 

Catharina Hendricksdr van Stramproij/Roijen

Trouwt 1e met Jan Meeus, overleden voor november 1609.

Op 28-6-1589 wordt een Jan Meeusen burger van Utrecht. Hij was linnenwerker en afkomstig uit de Kempen.

Trouwt 2e op 2-11-1609 (ot. 22-10) in de Domkerk te Utrecht als weduwe van Jan Meeus met Ouke/Ocken/Oecke Onnes/Onnens, jonggesel van Velden. Velden is vermoedelijk Arcen en Velden in Limburg. Beide woonden ten tijde van hun huwelijk in de Lange Louwerstraat te Utrecht. Oecke was leertouwer van beroep.

Op 13-7-1637 wordt Oecke Onnis ingeschreven als lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk te Utrecht. Met getuigenis van Jacob Paul.

Oecken van der Velde wordt op 20-3-1643 begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Hij was leerbereider, woonde in de Louwerstraat en liet een huisvrouw na.

Catharina Henrics van Roijen wordt op 8-4-1645 begraven in de Jacobikerk te Utrecht; groefbidder was Cleeff. Zij woonde in de Lange Louwerstrat en liet collaterale erfgenamen na.

Acte van Uijtcoop d.d. 9-11-1610: " Jan Adriaensz, erfgenaam van Emmichgen Adriaens, die erfgename was van Jan Mens, veklaart hiermede voldaan te zijn van de uitkooppenningen en afstand te doen t.b.v. Ouke Onnes van der Velde en Catharina Henricx van Roijen". Jan Adriaensz woonde te 's Hertogenbosch; Catharina was weduwe van Jan Mens en nu gehuwd met Ouke Onnes van der Velde.

Op 17-10-1636 verlenen Oucke Onnes van Velden en Catharina Henricks van Roijen een plecht van f 400 a 5 ½ % op huysinge en hoffstede NZ Lange Louwerstraat aan Jan Jacobsz Bosch, drapenier, en Anna Willems van Doorn.

Op 3-8-1640 (notaris C. van Vechten te Utrecht) geeft Catharina haar echtgenoot Oecke Onnes van Velde procuratie om haar aandeel in de nalatenschappen van haar neven Matthijs Michielsz en Ement Michielsz en van haar nicht Elisabeth Rutgers te aanvaarden, likwidatie en scheiding op te richten en de goederen te verkopen.

Op 24-3-1643 (notaris C. van Vechten te Utrecht) verkoopt Catharina Hendricks van Stramproij, weduwe van Oucke Onnes van der Velde, een huysinge/hoffstede in Thoor aan de Berch aan Govert/Geurt Mattijsz Wilmars. De comparante is mede-erfgename van Rutte Peters, in leven wonende te Stramproij. Er wordt lijftocht gegeven t.b.v. Jelis Rutten te Stramproij.

Op 12-6-1646 (notaris van Vechten te Utrecht) zijn Geurt Matthijsz Wulmars van Stramproij en Petertgen Jacobs van Stramproij, dochter van Jacob Peetgens, wonende te Dordrecht, requirant (= diegene die een vordering indient). Het betreft een bedrag van 30 gulden uit de nalatenschappen van Bole Peters en Rutte Peters. Attestant is Daniel Hendricksz van Heusdendriel.

Op 16-5-1644 laat Catharina, weduwe van Jan Meeus en van Ocken Onnens van Rosmalen, een testament opmaken bij notaris Niclaas van Lostadt te Utrecht.

Copyright © Ar Stramrood 2014