Hensbergen Rotterdam

 

I Simon van Hensbergen

 

 

Kinderen:

1. Hendrik, volgt II.

2. Heijltgen Simonsdr. van Hensberch. Trouwt op 18-12-1637 te Dordrecht met Boudewijn Matthijsz van Balen.

 

II Hendrik van Hensbergen

Is op 31-5-1615 te Rotterdam getuige bij de doop van Jasper Hartigh, zoon van Jacques Hartigh.

Kinderen:

1. Simon, volgt IIIa.

2. Jacomijntje. Trouwt 1e met Jan Cornelis Halling en trouwt 2e te Rotterdam op 9-9-1629 met

Hieronimus Hirnius, afk. van Maagdenburg, predikant. Begraven te Rotterdam op 2-8-1669.

3. Hendrik, volgt III b.

4. Maria. Woont te Vranckvoort ( acte d.d. 30-9-1645).

5. Jacob. Woont te Hamburg ( acte d.d. 30-9-1645).

 

III a Simon van Hensbergen

Trouwt met Jennetje Hartigs.

Kinderen (Rotterdam):

1. Dijlijs, 24-9-1617. Getuigen zijn Dijlijs van Brussel en Catalina van Hensbergen.

2. Hendrik, volgt IV a.

3. Wilhelmus, 17-4-1622. Getuigen zijn Lucas Willems, Annetie van Brussel en Lijsbeth Hartig.

 

IVa Hendrick Simon Hendricks van Hensbergen

Gedoopt (Luthers) op 2-12-1618 te Rotterdam en daar begraven op 22-2-1683 in de Franse Kerk.

Getuigen bij de doop zijn Hendrik van Hensbergen en Mayke Baltens.

Was van beroep bakker en wordt op 24-3-1664 vermeld als Hoofdman van het Bakkersgilde.

 

Vermeldingen ( zie Ons Voorgeslacht 1954):

25-5-1657 : Hendrick van Hensbergen, gehuwd met Neeltje Warnaarts, zijn erfgenamen van Lijsbeth Hendricks van Rijswijk, weduwe van Dirck Theunis Bijlwerff.

21-9-1662 : Neeltje Warnaarts van der Maas, gehuwd met Hendrick van Hensbergen, is mede-erfgenaam van haar grootvader Dirck Thonis Bijlwerff.

26-10-1663 : Jacomina Hendriks van Hensbergen, weduwe van Ds. Hieronimus van Maagdenburg, Luthers predikant te Rotterdam, geeft volmacht aan haar neef Hendrik van Hensbergen.

12-8-1664 : Hendrik van Hensbergen en Cornelia Warnaerts, wonende te Rotterdam. Mutueel testament met seclusie van de weeskamer; elk kind f 1200. Genoemd wordt o.a. Cornelia Hendricks, gehuwd met Gerrit Ariens van Brakel.

23-7-1683 : Cornelia Hendricks, wdeuwe van Hendrick van Hensbergen, meesterbakker, maakt een testament. Voogden over haar minderjarige erfgenamen zijn Simon van Hensbergen, haar zoon, en Gerrit van Brakel, haar schoonzoon.

Vermelding Ned. Leeuw 1930, bldz. 220.

9-5-1674 : Henrick Hensbergen, als getrout hebbende Neeltje Warnaerts van der Maes, soo voor sich selven, voort 1/5 part en wijders als speciale last ende pricuratie hebbende van Cornelis ende Maritje Warnaerts, tesamen kinderen ende erfgenamen van Warnaert Jansz, in sijn leven Meester Scheepstimmerman alhier, sijnde de selve procuratie geinsereert in seeckere acte van coope, gepasseert voor Philips Basteels, notaris, ende seeckere getuijgen, alhier op den 9den may 1674, ons schepen geexhibeert, geeft in die voorsz. Qualiteit aen Elsje Warnaerts van der Maes, weduwe van Gerrit Jacobs Burger, gifte en eijgendom van 4/5 parten van een scheepstimmerwerf met de huijsinge ende ´t verdere getimmer daerop staende ende gelegen aen de zijdsijde van de scheepstimmerhaven oft in de boomtgrens tec."

Hendrick trouwt te Rotterdam op 13-2-1639 met Cornelia Warnaertsdr. Van der Maes/ Gouwenaar, dochter van Werner Jans van der Maas en Neeltje Dirck Tonisdr. Bijlwerff, begraven op 9-5-1693 te Rotterdam.

 

Kinderen (Rotterdam):

1. Simon Hendriks van Hensbergen, 11-9-1650. Getuigen zijn Jacomina Hensbergen en Trijntje Warnaerts.

Overleden voor 24-7-1698.

Trouwt op 29-6-1675 te Rotterdam met Margaretha Koorenaer, jd. van Leiden. Overlijdt voor 24-7-1698.

Kinderen ( Rotterdam):

1. Cornelia, 15-11-1676. Get. Hendrik van Hensbergen en Cornelia van Brakel.

2. Jochem, 28-5-1679.

3. Margrita, 12-1-1684. Get. Jacomina Hensbergen.

4. Hendrik, 25-8-1686. Get. Jacomina Hensbergen.

2. Cornelia Hendricks van Hensbergen, gedoopt te Rotterdam op 24-12-1639 en daar begraven in de Groote Kerk op 7-5-1722 ( 3,5 uur beluit). Woont ten tijde van haar overlijden aan de Boompjes.

Trouwt te Rotterdam op 23-3-1663 met Gerrit Ariens van Brakel, gedoopt te Rotterdam op 16-7-1639 als zoon van Arie Joost van Brakel en Jannetje Claesdr, en begraven te Rotterdam op 19-1-1687.

In 1716 schenkt Cornelia aan de Lutherse Kerk te Rotterdam een zilveren collecteschaal, thans in gebruik in de Lutherse Vaste Burchtkerk te Rotterdam-Zuid ( Ons Voorgeslacht 1954).

Op 3-6-1665 wordt te Rotterdam dochter Trijntje gedoopt; tevens is er een zoon Cornelis.

Op 27-3-1689 mag Cornelia Hensbergen, weduwe van Gerrit van Brakel, koopman te Rotterdam, uit een complex van 15 morgen land in de Ketenpolder aan de ´s Gravenweg, waarvan haar zoon Cornelis er6 van in leen houdt, 1 morgen en 4 hond verkopen als eigen aan Arien Huijghen Zeeuw ( Ons Voorgeslacht 1963).

3. Jan Warnaers van Hensbergen. Lakendrapenier. Trouwt te Amsterdam op 1-7-1673 ( ot. te Gouda op 24-6) met Maria Daniels van der Gouw.

4. Elisabeth Henricx van Heinsberge. Trouwt te Rotterdam op 28-4-1674 met Boenes Jochems Victor.

Kinderen ( Rotterdam):

1. Cornelia, 23-2-1676. Get. Is Hendrik van Hensbergen, de grootvader.

2. Henricus, 3-10-1677. Get. Hendrik en Jacomina van Hensbergen.

3. Jochem, 14-12-1679.

4. Henricus, 27-11-1681. Getuigen Simon en Cornelia Hensbergen.

5. Maria, 26-1-1684. Get. Simon en Cornelia van Hensbergen.

5. Marretje Warnaers van Hensbergh. Trouwt als weduwe van Leendert Bitter te Amsterdam op 24-4-1683 met Barent Wijnbeek, 26 jaar, lakenkoper, afkomstig van Leiden.

6. Catalina, 10-10-1653.

7. Barbara.

8. Jacomijntje.

 

III b Hendrik/Heijnrick Hensbergen/ van Heinsberch

Geboren in 1596. Robijnsnijder en tabaksverkoper.

Trouwt 1e met Cathalina Verschuyren, dochter van Joost Verschuyren den Ouden ( laeckenkooper) en Maritgen Jacobsdr. Cathalijn wordt begraven te Rotterdam op 4-6-1645.

Trouwt 2e met Anneken Jacobs.

Sluit op 25-4-1627 een testament. Op 18-12-1632 bekent Cornelis Gorisz een schuld van 100 gulden te hebben aan zijn zwager Henrick van Heinsberch.

Wordt op 19-2-1633 vermeld als tabaksverkoper, oud 36 jaar en wonende in de Princestraet en de Pannecoeckstraet.

Laat op 20-12-1626 een zoon Simon dopen te Rotterdam.

 

 

I Rutger van Hensbergen/Heinsbergius

Predikant te Abbenbrouck. Overleden voor 1-9-1621.

Trouwt op 17-12-1600 te Rotterdam met Maria Moreau/ Maria Jansz, geboren ca 1571. Was in 1621 weduwe en linnewinckelierster.

Op 4-12-1627 verkoopt Maria een huis gelegen aan de westzijde van de Huydebrugge.

 

II a Sara van Hensbergen

Geboren in 1603 en begraven te Rotterdam op 19-1-1670.

Trouwt 1e te Rotterdam op 12-5-1624 ( huwelijkse voorwaarden op 26-4-1624 voor notaris Jan van Aller) met

Denijs Hermansz van Coopstadt, geboren ca 1575 te Unna ( Westfalen), bakker, wonende op het Oude Hooft, begraven te Rotterdam op 17-8-1625. Denijs was eerder gehuwd ( Rotterdam 30-11-1603) met Neesken Pietersdr.

Uit het huwelijk van Sara en Denijs wordt een zoon Harmanijs geboren en gedoopt te Rotterdam op 24-3-1625 en daar begraven op 16-8-1685.

Trouwt 2e te Rotterdam met Willem Joosten van Colster, capiteij/commandeur, begraven te Rotterdam op 13-5-1646.

Zij sluiten op 10-7-1632 en op 29-10-1635 een testament. Op 13-2-1641 verkoopt het echtpaar een huis aan de zuidzijde van ´t Haringvliet.

Op 6-4-1641 wordt Harman Denijsse benoemt tot erfgenaam van zijn behuwdvader capiteijn Willem van Colster en zijn moeder Sara Heijnsbergen.

Willem en Sara laten te Rotterdam dopen:

1. Willem, 6-9-1643.

 

II b Jan van Heijnsbergen

Koopman te Rouen.

Overlijdt voor 8-7-1650.

 

II c Anna van Heinsbergen

Gehuwd met Matthijs Matthijsz.

Copyright © Ar Stramrood 2014