Genealogie van Lobbrecht

 

Inleiding

De naam (van) Lobbrecht komt nog weinig voor in Nederland. In het jaar 2007 70 maal. Lobregt wat meer, in 2007 271 maal.
Het Meertensinstituut stelt dat de naam een patroniem is; afgeleid van de voornaam Lobbrech.

Matthijs (A)crijnssen die in 1574/75 burger van Utrecht wordt , was drapenierder en noemde zich "van Lobborch"; zijn kinderen noemen zich "van Lobbrecht". In Grave leefde in 1554 een Lijsken van Lobborch.

Mogelijk was Lobborch of Lobbrecht een geografische naam, de plaats of streek waar Matthijs vandaan kwam.
In aanmerking komt dan Lobberich/Lobrecht, een dorp in het ambt van Kriekenbeek. Nu een stadsdeel van de gemeente Nettetal, net over de grens ten zuid-oosten van Venlo.

 

Genealogie

 

I Matthijs (A)Crijnsen (van) Lobbrecht/ Lobberecht/ Lobberich/Lobborch

Geboren ca 1550 en overleden tussen 1583 en 1596.

Trouwt ca 1575 te Utrecht met Anna Claes Willemsdr., dochter van Claes Willemsz, drapenierder/linnenwever, en Gijsbertje Willems. Gijsbertje was eerder gehuwd met Gerrit Huygen en had uit dit huwelijk 5 kinderen.

Wordt vermeld in een acte d.d. 26-7-1570 (zie Ned. Leeuw 1964).

In 1574/75 wordt Mathijs Acrijnssen van Lobborch, drapenierder, burger van Utrecht (1574/75 Rekening van de Thesaurier, Stad I, 590 en Buurspraakboek 1576).

Lidmaat te Utrecht op 26-3-1581 en zijn vrouw Anneken Claes op 25-12-1582. Zij woonden bij de Volderbrug.

Kinderen:

1. Frederick, volgt II a.
2. Andries, volgt II b.
3. Willem, volgt II c.
4. Anna Matthijsdr van Lobbrecht. Trouwt met Henrick Jansz van Wyntershoven.

 

Op 25-4-1606 erven de kinderen van Matthijs, t.w. Frederick, Andries en Willem uit de boedel van Claes Willemsz en Gijsbertgen Willems en danken hun ooms Hendrick Jansz van Wintershoven en Cornelis Gijsbertsz Portengen voor het gevoerde beleid.Cornelis Gijsbertsz van Portengen, lakenkoper, was gehuwd met Gerrichgen Claes Willemsdr. Hendrick Jansz van Wintershoven was gehuwd met Heylwich van Ravensway.

In de Verzameling Losse Aanwinsten van het RA Utrecht bevindt zich een acte van Schuldbekentenis uit 1596 afgegeven door Peter Willemsz van der Nykerck en Jan de Roy aan de 4 kinderen van Anna Claesdr, weduwe van Matiijs van Lobbrecht. Het gaat om 50 gulden. (Toegang 802, inv. nr. 1078)

Op 27-8-1579 koopt Mathijs Quirijnsz Lobricht, drapenierder, een huis OZ Oude Gracht tussen de Volder en de Geertebrug van Cornelis Thijsz van de Laan en Heylgen van Asch.Op dezelfde datum verleent hij een plecht op het huis van f 300,= á 6 ¼ % aan Cornelis Matthijsz van de Laan, droogscheerder.
Op 29-9-1581 verkoopt hij een schuur achter het huis OZ Oude Gracht aan Evert Fransz van Leeuwarden.
Op 9-4-1582 verkoopt hij het huis OZ Oude Gracht aan Oth Jansz van Roen. Op het huis rustte een plecht van f 300,= á 6 ¼ % t.b.v. Cornelis Matthijsz.
Op 5-5-1609 transport van een kamer ZZ Vrouw Juttesteeg van Cornelis Gijsbertsz van Portengen en Frederick, Andries en Willem van Lobbrecht aan Wouter Toenisz van Keysersweert en Elisabeth Ghijsberts.Erfegename is o.a. Anna Matthijs van Lobbrecht, weduwe van Henrick Jansz van Wyntershoven. Op dezelfde datum transport van 2 cameren NZ Rosendael naar Lourens Jansz, wollewever.
Acte van Afstand d.d. 13-4-1608 betreffende de boedel van Claes Willemsz en Gijsbertgen. Frederick, Andries en Willem van Lobbrecht erven een huis OZ 't Wijstraat.

 

II a Frederick Matthijsz van Lobbrecht

 

Werkmeester van de Staten van Utrecht. Heeft de voor- en achterportalen van de voormalige Statenkamer aan het Janskerkhof te Utrecht ontworpen.
Was ook als bouwmeester nauw betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van de stadsuitleg van Utrecht.
Geboren ca 1580 , overleden op 6-5-1644 omtrent Koukerck en begraven op 13-5-1644 in de Jacobikerk te Utrecht (Dom geluid, één knecht, te laat in de kerk).
Woonde in de Schoutenstraat te Utrecht (1630).

Trouwt 1e op 23-8-1601 in de Geertekerk te Utrecht met Elisabeth Everts van Voorst, begraven op 27-9-1630 in de Claeskerk te Utrecht, dochter van Evert Willemsz van Voorst en Trijntje Jacob Cosijnsdr.
Trouwt 2e op 1-5-1631 in de Buurkerk te Utrecht met Johanna Peunis van Diest, begraven op 13-2-1654 in de Jacobikerk te Utrecht. Zij woonde op de Camp.

Kinderen:

1. Matthijs. Als jongeman op 18-5-1630 begraven in de Jacobikerk te Utrecht (woonde in de Schoutenstraat).
2. Evert, volgt III aa.
3. Catharina. Lidmaat op 6-7-1629. Begraven op 27-5-1700 in de Claeskerk te Utrecht (overleden in het Barbara Gasthuis) Trouwt op 28-1-1627 in de Jacobikerk te Utrecht met Dirck Jansz Bosch, Procureur Hof van Utrecht, overleden voor 1647. Op 19-8-1652 wordt Quirijn van Lobbrecht aangesteld als momber over de kinderen van Catharina van Lobbrecht en Dirck Bosch.
4. Margaretha. Lidmaat in 1645. Begraven op 21-3-1700 in de Jacobikerk te Utrecht.Trouwt op 12-2-1650 met Cornelis Ludau/Luyda/Luijck, rentmeester van Floris Borre van Amerongen en brouwer te Utrecht. Huwelijkse voorwaarden op 17-1-1650 bij notaris van Ewijck te Utrecht.
5. Anna. Lidmaat op 8-7-1641. Met 16 dragers begraven op 19-6-1665 in de Jacobikerk te Utrecht (Dom geluid, te laat in de kerk). Zij woonde op de Mariaplaats.
6. Quirijn, volgt III ab.
7. Willem, volgt III ac.
8. Agnietje, 10-8-1614 Jacobikerk.
9. Gijsbertje, 10-8-1614 Jacobikerk.
10. Geertruid. Lidmaat op 29-12-1630. Trouwt op 10-6-1632 te Vreeswijk met Jan Jansz de Wit.
11. Nicolaas Fredericksz van Lobbrecht. Lidmaat te Utrecht op 3-4-1623. Woonde in de Schoutenstraat. Begraven op 19-8-1639 in de Claeskerk te Utrecht (Dom geluid). Advocaat: legt op 18-1-1636 de eed af te Utrecht (Register van Admissies en Eedafleggingen Hof van Utrecht).

 

Frederick vraagt de gecommitteerden van de Staten-Generaal zijn uitvinding (molens) te onderzoeken.
De Utrechtse burger Frederick Matthijsz van Lobbrecht krijg samen met zijn kinderen en de weduwe van Daniel de Bli 5 jaar verlenging van het op 13-12-1613 verleende octrooi op een molen voor drooggelegde binnenwateren en havens.

Op 14-11-1639 betalen de Burgemeesteren van Gouda de somme van 1263 gulden over de coop ende levering van een diepinstrument met sijn toebehooren aan Frederick Mathijs van Lobbrecht, wonende te Utrecht.
Wordt in 1630 vermeld als kameraar van de Hinderdam.
Koopt op 5-5-1607 een huis WZ Schuytenstraat van Jan Evertsz van Capell.
Verkoopt op 3-3-1602 een huis Nieuwstraat, hoek Groensteeg, aan Willem Dircksz van Gelder.
Koopt op 19-3-1634 het brouwhuys van St. Catharijnen, WZ Nieuwegracht van het Convent St. Catharijnen. Frederick verrichtte als timmerman veel werk voor het Gasthuis. Op 8-1-1634 dient hij een verzoek in bij de Staten van Utrecht om een nieuwe poort te mogen maken voor de brouwerij die hij had gekocht van het gasthuis (bron: Bouwkundig Weekblad 1933, bldz 306).
Op 27-1-1652 wordt een huis WZ Nieuwe Gracht uit de boedel van Frederick verkocht aan Mr. Adriaen de Raet en op dezelfde datum een huis boven de poort van St. Catharijne.
Verleent op 28-5-1631 (notaris Houtman te Utrecht) procuratie aan Boudewijn de Man, ontvanger van de generale middelen over Delft, om uit handen van secretaris N.N. Brou zijn aandeel in de schepen De Gulde Sterre en de Valck te ontvangen, op welke schepen door de koning van Engeland beslag was gelegd.

 

III aa Evert/Everard Fredericksz van Lobbrecht

Geboren in 1602 en begraven op 14-12-1646 in de Jacobikerk te Utrecht (Dom geluid, te laat in de kerk).
Liet bij zijn overlijden een vrouw en collaterale erfgenamen na.
Brouwer in de Voorstraat.
Trouwt op 24-6-1626 (ot. 18-6) in de Janskerk te Utrecht met Anneken Verriet, dochter van Pauwel Claesz en Mechteld van Millingen, overleden op 13-12-1662 en met 16 dragers begraven op 22-12-1662 in de Jacobikerk te Utrecht (Dom geluid, te laat in de kerk). Op 16-6-1626 worden de huwelijkse voorwaarden vastgelegd in een acte voor notaris Verduyn. Anna trouwde eerder op 3-4-1614 te Utrecht met Johan de Bont.

Kinderen (Utrecht):

1. Mechtelt, 11-2-1627 Jacobikerk. Begraven op 11-6-1627.

In een acte d.d. 2-9-1636 (notaris Verduyn te Utrecht) leggen Evert van Lobbrecht, 34 jaar en Servaes van der Helm, pander, schoonbroer van Evert, 25 jaar, een getuigenis af.
Evert koopt op 27-8-1627 een huis ZZ Santstraat van Henrick Top.
Op 11-12-1632 de brouwerij "Van de Vosch" , OZ Oudegracht uit de boedel van Dirck van Steenbergh.
Op 9-9-1633 het huis " Daer de Blauwe Engel uythangt" ZZ Louwerstraat van Gerrit Thonisz van Emmenes.

Op 5-3-1639 3 huizen in de Wiitevrouwenstraat uit de boedel van Anthonis Dircksz van Broeckhuyzen en Adriana de Leeuw.
Op 13-10-1646 laten Evert en zijn vrouw Anneken een testament vastleggen bij notaris Houtman te Utrecht. Erfgenamen zijn Quirijn van Lobbrecht, broer, Cathaarina van Lobbrecht, zuster, Margareta van Lobbrecht, zuster, Anna van Lobbrecht, zuster en de kinderen van zijn broer Willem. "Vruchtgebruik van de erfportie van zijn kinderen voor Willem van Lobbrecht met verklaring van testateur dat zijn overleden stiefdochter Maria de Bont, in leven gehuwd met Melchior Harmansz, volledig is voldaan van haar vaderlijk versterf en van wat zij heeft geërfd van haar grootouders Dirck de Bont en Henrickgen Henrix Bos".
Op 27-1-1652 wordt de brouwerij WZ Nieuwegracht uit de boedel van Evert verkocht aan Adriaen de Raet.
Op 1-7-1676 verkrijgt Peter van Lobbrecht een huis ZZ Sandstraat uit de boedel van Evert van Lobbrecht en Anna Verriet.

 

III ab Quirijn/Crijn Fredericksz van Lobbrecht

Geboren ca 1600 en begraven op 29-4-1661 te den Haag.
Landmeter en ingenieur van vestingwerken, namens de West Indische Compagnie met name in Nieuw-Amsterdam. Vertrekt in 1625 naar Nieuw-Nederland (= New York) en bouwt daar het Fort Amsterdam.
Wordt bij zijn huwelijk in 1651 vermeld als houtwerker.

Burger van de stad Utrecht.

Trouwt op 20-8-1628 te 's Gravenhage (ondertrouw op 17-8-1628 te Utrecht ,met attestatie naar den Haag op 24-8) met Anneken/Anna Adriaens van Lijbert/Libaerts, begraven op 19-8-1638 te den Haag ( in Utrecht werd op 6-8 de Dom geluid).

Trouwt 2e op 29-6-1640 (ot) te den Haag met Josina Schrevels van Tedingerbrouck.
Trouwt 3e op 12-3-1651 te Rijswijk (ot. 28-2-1651 te den Haag) met Margaretha de Villeers/Vileers. Margaretha trouwde eerder op 19-1-1648 (ot) te den Haag met Hendrick Schemans, chirurgijn, en daarvoor op 20-2-1633 te den Haag (ot) met Niclaes Groeneijck, capiteyn.

Woonde te Utrecht bij de St.Jacobsbrug en bij de Weerdpoort.

Kinderen (Utrecht):

1. Adriaen, 5-8-1629 Domkerk. Mogelijk koopman in Rijnse wijnen. Vermeld in een acte d.d. 1-6-1663 te Utrecht als borg voor zijn neef Cornelis Luda. Wordt op 11-9-1653 aangesteld als ontvanger of collecteur van 's lands tollen te Rijnberck als opvolger van wijlen Johannes Heerma. Trouwt op 4-5-1653 te Rijswijk (ot. op 20-4-1653 te den Haag) met Catharina Groeneijck. Adriaen overlijdt voor 1673. Op 31-12-1673 hertrouwt Catharina Groeneijck, weduwe van Adriaen van Lobbrecht, te Rijswijk met Willem Hoppinck.
2. Mathijs, 21-9-1630 Geertekerk. Getuige was Evert Fredericksz van Lobbrecht. Begraven op 27-7-1630.
3. Elisabeth, 18-12-1631 Jacobikerk. Getuigen waren Adriaen Bosch, Catharina Bosch en Grietgen van Lobbrecht. Begraven op 13-5-1655 te Amsterdam. Trouwt op 4-5-1653 te Rijswijk (ot. op 20-4-1653 te Amsterdam/ 's Gravenhage) met Hendrick Elers/Elaers, koopman te Amsterdam.
4. Cornelis, volgt IV aba.
5. Cornelia, 17-2-1635 Geertekerk. Getuigen waren Willem Matthijsen en Anna van Lobbrecht.Trouwt op 30-6-1670 te Utrecht (huw. voorwaarden) met Rudolphus Bouman, predikant te Doorn.
6. Catrijn, 18-12-1636 Domkerk. Begraven op 16-6-1674 te den Haag (woonde in de Boekhorsterstraat).
7. Quirijn, volgt IV abb.

Militair ingenieur, controleur (contrarolleur) van de fortificaties van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Was in 1925 als vestingbouwkundig ingenieur betrokken bij de bouw van het fort Amsterdam bij de ingang van de Hudsonrivier op de punt van Manhattan i.v.m. de handelsbelangen van de West-Indische Compagnie. Kreeg op 16-8-1631 van de Raad van State commissie als kwartiermeester. Vervaardigde ook afbeeldingen van vestingwerken; stelde tussen 1634 en 1642 in opdracht van prins Frederik Hendrik een atlas samen van vestingwerken in de republiek. Vervaardigde in 1635 een kaart van de vesting Philippine in Staats-Vlaanderen. De Staen van Utrecht gaven hem en zijn echtgenote een erfelijke losrente ten laste van de ontvanger der generale middelen, welke in 1660 werd afgelost.
Woonde in 1642 in den Haag. Behoorde in 1647 tot de bedijkers van de polder De Wilde Veenen tussen Bleiswijk en Moerkapelle.
Koopt op 21-12-1648 een hofstede met grond, genaamd "huysinge de Swaen" in het Gerecht Doorn van Cornelis van der Sluijs. Op 26-5-1639 koopt Quirijn een huis aan de Veerkade in den Haag van Willem Jansz van Leeuwen en in juni 1648 koopt hij een perceel grond in den Haag.
Sluit op 26-6-1634 een erfelijke losrente af en lost deze af in 1660.

Dient begin 1638 een verzoek in bij de Vroedschap van Utrecht om i.v.m. zijn verhuizing naar den Haag zijn burgerschap van Utrecht te mogen behouden, evenals voor zijn kinderen. De Vroedschap gaat op 5-3-1638 akkoord met dit verzoek, zo lang Quirijn buiten de stad Utrecht woont en in dienst is van het Land of de Generaliteit (bron: Groot Placaatboek).

Op 3-11-1662 wordt een stuk land van 37 morgen met huis, erf, boomgaard etc. te Moerkapelle verkocht. Eigenaren waren de erfgenamen van Quirijn van Lobbrecht, t.w. Adriaen van Lobbrecht te Rijnbergh, Margaretha Vileers, weduwe, Cornelis van Lobbrecht, Quirijn van Lobbrecht de jonge en Anna Elisabeth Elers.
Erft op 22-7-1658 een huis WZ Schoutenstraat uit de boedel van zijn vader. Zijn weduwe Margaretha Villeers verkoopt dit huis op 10-5-1662 aan Mattheus Visch.
Draagt op 30-1-1636 (notaris Houtman te Utrecht) een obligatie ten laste van de Staten van Holland en West-Friesland , rentende jaarlijks f 100,= aan Gerrit Gerritsz van Deventer, bakker, wonende te Emmerick.
Laat met zijn vrouw Anna Adriaens van Libaert een testament vastleggen bij notaris Houtman te Utrecht. Erfgenaam zijn hun na te laten kinderen. "De nalatenschap is op last van lijftocht ten behoeve van de langstlevende met benoeming van Frederick Matthijsz van Lobbrecht, (schoon)vader, wonende in de Schoutensteeg, en Dirck Bosch, gehuwd met Catharijne Fredericksdr van Lobbrecht, tot voogden ".

 

IV aba Cornelis van Lobbrecht

Gedoopt op 17-11-1633 in de Domkerk te Utrecht. Getuige was Margreta van Lobbrecht.
Lidmaat te Utrecht op 24-3-1654.
Overleden voor 1688.
Wordt per 17-7-1654 aangesteld als Commies van de vivres en ammunitie te Rees als opvolger van Hendrick Molkenboer.
Erft de hofstede in Doorn na het overlijden van zijn vader.(Dorpsgerecht Doorn d.d. 7-4-1674).
Was van 1678 tot 1688 bewoner van de buitenplaats Schoonoord te Doorn (geen eigenaar).

Trouwt ca 1660 met Maria Brecht, dochter van Rutgerus Brecht en Maria Pabst.

Kinderen:

1. Anna Maria. Trouwt met Christiaen Swarm.
2. Adriana.
3. Margareta Cornelia.
4. Quirinus Otto, 9-7-1662 Rees. Overleden voor 1688.

In het testament van Maria Vileers, weduwe van Quirijn van Lobbrecht, worden 2 schilderijen gelegateerd aan Cornelis van Lobbrecht. Datum: 15-4-1674.
Cornelis koopt op 31-10-1680 de hofstede Klyne Wyngerd en de hofstede Clyn Scherpenseel van Wolphert Claassen.

 

IV abb Quirijn Quirijnsz van Lobbrecht

Gedoopt op 9-6-1638 te den Haag.
Trouwt in oktober 1668 (ondertrouw op 9-9-1668) te 's Gravenhage met Lucia Gorisdr. Ronaer (t), weduwe van Samuel Jacobsz Vileers, gedoopt op 1-11-1634 te Dordrecht als dochter van Goris Jacobsz Ronaer(t) en Elisabeth Anthonisdr Schut..
Op 4-1-1660 vinden we te Sluis een Quirijn van Lobbrecht als lidmaat.

Kinderen (den Haag):

1. Adrianus, 6-10-1669. Getuige waren Henrick van Slingelandt en Catharina Groeneijck. Trouwt op 2-6-1707 te Dordrecht (ot. op 15-5-1707 te Rotterdam) met Anthonia van Slingelandt, jongedame van Dordrecht.

 

III ac Willem van Lobbrecht

Als tekenaar samen met zijn broer Quirijn betrokken bij de bouw van Mauritsstad in Brazilië.
Als militair-ingenieur in dienst van West Indische Compagnie 1635-1643 en 1647-1652.
Later Kwartier meester-generaal en kolonel, in dienst van ZM de koning van Denemarken (vermelding in 1658).
Overleden begin 1666 t.g.v. Een duel in de buurt van Bremen met Hendrick Rüse.
Trouwt 1e met Joanna Jans Mercelis/Marcelisdr. van Geenen , geboren ca 1608 te Rotterdam als dochter van Jan Marcelisz van Geenen (timmerman)en Geertge Thonis Zuylen.
Trouwt 2e met Cornelia Carpenter.

Kinderen (Recive, Brazilië):

1. Elisabeth, 11-7-1648. Getuigen waren Elisabeth Carpenter en joffrouw Bayaert, in plaats van de huisvrouw van Quirijn van Lobbrecht.
2. Eduard, 3-8-1650. Getuigen waren Quirijn van Lobbrecht, Jacob Hamel en Hester Carpenter.
3. Eduard, volgt IV aca.

Kapitein Willem van Lobbrecht verblijft op 16-5-1643 in Angola.
Wordt op 3-2-1646 aangesteld als Contrecolleur van de fortificatiewerken als opvolger van wijlen Johan Eijckmans. Vertrekt op 24-10-1647 als Kwartiermeester secours W.I.C. Naar Brazilië. Later benoemd tot Kapitein in het Regiment Carpenter als opvolger van wijlen Alard Becquet en weer later benoemd tot Luitenant-Kolonel in het Regiment Keerweer.
Wordt op 26-10-1645 als Capiteyn Willem van Lobbrecht, controleur van de fortificaties van de Verenigde Nederlanden en gehuwd met Johanna Marcelisdr., vermeld in een notariële acte te Rotterdam. Op 13-8-1650 verklaart Casper van der Berch, luitenant in staatsdienst, dat kapiteyn Willem van Lobbrecht op 16-5-1643 toen de troepen naar Bingen moesten om de Portugezen te weerstaan, gehuwd was met Johanna Mercelis (acte Rotterdam).
Op 12-8-1666 (notaris de Swart te Utrecht) geeft Cornelia Carpenter, weduwe van Willem van Lobberecht procuratie om generaal-majoor Henrick Rüse te arresteren voor manslag op haar echtgenoot en om voogden te benoemen en haar zaken waar te nemen. Willem was in leven Colonel en Quartiermeester-generaal van de Croon van Denemarken.

 

IV aca Eduard van Lobbrecht

Gedoopt op 30-8-1651 te Recive (Brazilië). Getuigen waren Francois en Hester Carpenter en Jacob Hamel.
Op 4-11-1681 voor het Gerecht Doorn machtigt Eduard van Lobbrecht, gewezen kapitein van de koning van Denemarken, Cornelis van Lobbrecht.
Trouwt op 2-9-1682 te Groningen met Wilhelmina/Cornelia Clant, dochter van Eilco Clant en Alitien van Lobbrecht..

Kinderen:

1. Antoon Eilko Eduart, volgt V acaa.

Op 25-7-1721 overlijdt te Helsingör, Frederiksborg, Denemarken een N.N.Lobrecht, Capiteyn Grenadier Corps.

 

V acaa Anto(o)n Eilko Eduart van Lobbrecht

Gedoopt op 26-2-1686 te Delfzijl. Overleden in Nieuweschans.
In 1707 vermeld als officier in het Regiment Lewe van Aduard, infanterie.

Trouwt met N.N.

Kinderen:

1. Gustafus Adolphus, volgt VI acaaa.

 

VI acaaa Gustafus Adolphus van Lobbrecht

Geboren ca 1710/1720.

Trouwt met Juliana Debora Riedgern./ Rideger, geboren in 1718 en begraven op 9-3-1802 te Groningen.

Kinderen:

1. Wilhelmina Elisabeth, mei 1748. Begraven op 24-8-1798 te Groningen.
2. Charlotta Louise, 28-11-1749 Harlingen. Overleden op 27-7-1832 te Groningen. Trouwt op 20-7-1781 te Amsterdam met Carel Daniel Langerham/Langerhaus.
3. Antoon Eilko Eduard, 1753. Op 20-9-1781 benoemd tot Vaandrig en op 28-5-1791 tot Luitenant effectief in de Campagnie van Luitenant-Colonel Folkers. Overleden op 10-3-1806 te Lang-Akkerschans.
4. Ubbo Mattheus Augustus, 1755. Overleden op 19-9-1799 op 44-jarige leeftijd te Bergen. Op 22-7-1777 benoemd tot Vaandrig, op 3-9-1779 tot Adjudant, op 16-8-1784 tot Luitenant, op 4-12-1788 tot Luitenant-titulair, op 5-5-1790 tot Capiteyn-titulair en op 29-6-1799 tot Majoor in het 3e Bataljon van de 5e Brigade in de Divisie van Generaal-Majoor van Zuylen van Nyevelt.

Op 13-1-1800 besluit de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafschen Republiek aan de 82-jarige weduwe van Gustafus Adolphus van Lobbrecht een pensioen toe te kennen, in verband met het sneuvelen van haar enige zoon Ubbo Mattheus Augustus van Lobbrecht, Majoor, op 19-9-1799 te Bergen.

 

II b Andries Matthijsz van Lobbrecht

Wordt vermeld in een acte d.d. 24-12-1629 te Utrecht. Woont dan te Doesburg "op 't gemeen lants diepmolen".
Burger tot Vianen (1613).
Trouwt met Margaretha Petersdr., overleden voor 1626.

Kinderen:

1. Adriaen, volgt III ba.
2. Matthijs, 1605. Leeft nog in 1629. In 1626 soldaat.
3. Crijn. Leeft nog in 1629.
4. Elisabeth. Trouwt op 16-3-1625 te Oudewater met Pieter Jansz van der Pau.

Op 19-5-1604 koopt Andries Matthijsz van Lobbrecht het huis "den Witten Arent" OZ Nieuwstraat uit de boedel van Cors Ghijsbertsz en Beertgen Gosensdr. Verkoopt dit huis op 29-4-1613 aan Jan Wichartsz.
Op 23-5-1606 koopt Andries een erf met uitgang in de Groenestraat van Mr. Rutger van Boddam.
Op 10-6-1626 (notaris Verduyn te Utrecht) geven Adriaan Andries, kistemaker, oud 23 jaar en Matthijs Andries, zijn broer, oud 20 jaar, soldaat in de Compagnie onder Capiteyn Aelbout, garnizoen houdende binnen St. Andries, een machtiging aan hun vader Andries Matthijs van Lobbrecht om te compareren voor de schepenen van Vianen om een plecht te casseren, die Peter Henrixs Backer, hun zaliger peetvader van moederszijde gevestigd heeft op zijn huis te Vianen op de hoek van de Backerssteeg, afkomstig van hun moeder Margarietjen Peters.

 

III ba Adriaen Andriesz van Lobbrecht

Geboren ca 1603 en met 12 dragers begraven op 3-2-1673 in de Geertekerk te Utrecht.
Schrijnwerker, kistenmaker. Woonde aan de Geertebrug in Utrecht, aan de westzijde in het huis genaamd "de drie regenbogen".
Lidmaat te Utrecht op 17-12-1639.

Trouwt 1e op 10-9-1626 (ot. 3-9) in de Geertekerk te Utrecht met Gouda Peters van Hensburg, dochter van Peter Jansz van Hensberch en Petrtgen Ghijsberts van Overmeer ,overleden aan de pest en begraven op 28-11-1636 in de Geertekerk te Utrecht.
Trouwt 2e op 1-4-1638 te Jutphaas met Catharina Isacks van Stolck, begraven op 14-9-1657 in de Geertekerk te Utrecht, dochter van Isaack Jansz van Stolck en Bea Jans van Royestein. Op 19-1-1638 worden de huwelijkse voorwaarden vastgelegd voor notaris Verduyn. Getuigen waren Nicolaes van Royestein (neef) , Herman van Royestein (neef) en Jacob Adamsz van Royestein (neef).

Kinderen (Utrecht):

1. Pieter, 13-3-1628 Domkerk. Begraven op 6-11-1648 in de Geertekerk.
2. Matthijs, 28-2-1629 Geertekerk. Begraven op 5-10-1629.
3. Gijsbert, 11-9-1631 Domkerk. Begraven op 7-10-1633.
4. Margriet, 21-9-1634 Geertekerk. Begraven op 10-11-1634.
5. Margriet, 4-8-1639 Geertekerk. Overleden voor 1668. Trouwt op 10-2-1667 te Amsterdam met Jacobus Montanus. Deze hertrouwt op 30-12-1668 te Batavia met Eva Pedel, dochter van Thomas Pedel en Franchina Cunningham en overlijdt op 22-4-1676 te Taroena (NOI).
6. Andries, 27-4-1641 Geertekerk. Kunstschilder. Lidmaat op 27-12-1660. Op 5-4-1670 met 12 dragers begraven in de Geertekerk te Utrecht (ongehuwd).
7. Marrichje, 29-1-1643 Geertekerk.
8. Pieter, volgt IV baa.

Laat op als gevolg van de pest een kind op 1-10-1655 en 2 kinderen op 8-10-1655 begraven.

Op 9-4-1627 (notaris Houtman te Utrecht) laten Adriaen en Gouda een testament op de langstlevende opstellen.
Op 29-9-1641 laten Adriaen en Catharina Ysaacs van Stolckwijck een testament opstellen.
Op 5-8-1631 koopt Adriaen een kamer aan het einde Rosendael uit de boedel van Jacoba van Beek. Verkoopt deze kamer op 11-2-1654 an Jan van de Stoop.
Op 18-11-1634 koopt Adriaen een huis met 3 cameren NZ Geertestraat en een huis WZ Oudegracht tussen de Smeebrug en de Geertebrug van Franck Thonisz van de Poll (Decreetboek).
Op 25-3-1647 koopt Adriaen het huis " De drie hammen"WZ Oudegracht van Abraham van Coutsen (Decreetboek) en verkoopt dit huis op 14-6-1648 aan Adriaen Antonisz van Rossum.
Op 20-1-1648 koopt Adriaen 2 kameren NZ Jacobsgasthuissteeg van Tobias van Hoboocken (Decreetboek).
Koopt op 19-7-1645 een huis WZ Oudegracht bij de Geertebrug van Frans Petersen van der Will.
Verkoopt op 27-6-1642 een huis ZZ Vrouw Juttestraat aan Jan Drijver.
Verkoopt op 15-1-1648 huis WZ Oudegracht omtrent de Geertebrug aan Dick Jansz van Glabbeeck.
OP 12-8-1673 gaan 2 cameren St Jacobsgasthuissteeg uit de boedel van Adriaen naar Adriaen van Dijck.

 

IV baa Pieter van Lobbrecht

Gedoopt op 26-1-1649 in de Domkerk te Utrecht en daar met 12 dragers op 5-8-1683 begraven in de Geertekerk.
Timmerman. Fabrikant van de Staten van Utrecht (1678).
Woonde te Utrecht aan de Geertebrug (1676).
Lidmaat op 26-3-1667.
Trouwt op 8-11-1670 in de Catharijnekerk te Utrecht met Lambrechtje van der Woerd, gedoopt op 2-6-1650 te Utrecht als dochter van Gijsbert van der Woerd en Janneken Jans, begraven met 8 dragers op 23-12-1718 in de Jacobikerk te Utrecht.
Zij trouwt 2e op 1-7-1684 in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Dirck Bosch. Het echtpaar laat te Utrecht 4 kinderen dopen, die alle 4 op jonge leeftijd overlijden.

Kinderen (Utrecht):

1. Catharina, 12-7-1671 Domkerk. Begraven op 2-1-1672.
2. Gijsbert, volgt V baaa.
3. Adrianus, volgt V baab.
4. Johanna Catharina, 5-11-1676 Nicolaaskerk. Lidmaat op 6-10-1696. Trouwt op 27-4-1703 te Breda (ot 13-4 te Utrecht) met Jacobus van de Laer.
5. Andries, 20-4-1679 Nicolaaskerk. Met 8 dragers begraven op 1-5-1696 in de Geertekerk te Utrecht.
6. Maria, 19-12-1680 Catharijnekerk. Begraven op 17-4-1681.
7. Pieter, 2-3-1682 Domkerk. Begraven op 23-3-1682.
8. Pieter, 26-8-1683 Catharijnekerk. Laat op 5-11-1706 een testament opstellen met zijn moeder en zijn broer Adriaen als erfgenamen.

Erft op 1-7-1676 een huis ZZ Santstraat omtrent de Weerdpoort uit de boedel van Evert van Lobbrecht.
Koopt op 11-5-1681 een huis ZZ Haverstraat van Anthonis van Deutecum.
Verkoopt op 18-11-1678 een huis Brigittestraat aan Nicolaes Voetius.
Verkoopt op 12-4-1681 een huis NZ Vrouw Juttestraat.
Verkoopt op 27-4-1682 een huis WZ Oudegracht tussen de Viebrug en de Jacobsbrug aan Cornelis van Pijlsweert.
Op 27-10-1705 koopt Johan Both een huis NZ Romerburgerstraat uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.
Op 24-5-1707 koopt Francois Hagebach een huis ZZ Haverstraat uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.
Op 24-5-1707 koopt Willem Verheijen 2 cameren NZ Geertestraat en Maria van Boekhout een huis OZ Springweg uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.
Op 6-7-1707 koopt Nicolaas Helman een huis hoek Geertruijdensteeg aan de WZ Oudegracht en een kelder met camer NZ Geertesteeg uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.
Op 4-10-1707 koopt Gerard Bosch het huis "het Sotjen" ZZ Sandstraat uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.
Op 7-12-1707 koopt Hermanus Stulting een huis in de Ballemakerstraat uit de boedel van Pieter van Lobbrecht.

 

V baaa Gijsbert van Lobbrecht

Gedoopt op 15-9-1672 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar met 8 dragers begraven op 25-1-1723 in de Buurkerk.
Trouwt op 21-10-1704 in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Catrina Hendrina van der Smith, geboren ca 1687 als dochter van Geurt Evertsz van der Smith en Willemina Cleynaert.
Was meester-timmerman en woonde te Utrecht Oudegracht (1705), Wittevrouwenstraat (1707), Vismarkt (1709-1712), Lijnmarkt (1714) en aan 't Domkerkhof in den Hulck (1723).

Kinderen (Utrecht):

1. Gijsbertus Gerardus, 30-1-1705 Domkerk . Begraven op 13-12-1707.
2. Willemijntje, 8-1-1707 Jacobikerk. Begraven op 6-5-1710.
3. Willemijntje, 7-4-1709 Domkerk.
4. Johanna Catrina, 2-3-1712 Domkerk. Begraven op 24-5-1714.
5. Matthijs, 26-8-1714 Buurkerk. Begraven op 8-9-1714.

 

V baab Adrianus van Lobbrecht

Gedoopt op 23-9-1674 in de Catharijnekerk te Utrecht en begraven op 17-2-1736 te Amsterdam.
Trouwt op 25-8-1717 te Amsterdam met Willemina van Loon, geboren te Nijmegen en begraven op 5-4-1744 te Amsterdam. Willemina trouwde eerder met Jan de Met.

Kinderen (Amsterdam):

1. Adriaen, 14-2-1714.

 

II c Willem Matthijsz van Lobbrecht

Geboren ca 1581 en begraven op 21-4-1659 te Vreeswijk.

Secretaris van de Vaert (1633) en Schout op de Vaart (1637).
Lidmaat Vreeswijk met Pasen 1632.

Trouwt op 16-3-1603 in de Jacobikerk te Utrecht met Aeltje Dircks van Hattem, dochter van Dirck van Hattem en Cornelia Aelberts, begraven op 10-3-1662 te Vreeswijk.

Kinderen (Vreeswijk):

1. Matthijs, volgt III ca.
2. Gerbrechtjen. Vertrekt op 2-7-1651 uit Vreeswijk met attestatie. Trouwt op 6-1-1648 (ot 18-12-1647) te Vreeswijk met Henrick van Hullen/Hulten. Op 10-4-1667 wordt een Gerbrecht van Lobbrecht, huisvrouw van ?, vermeld als lidmaat van Lochem.
3. Krijn, 7-1-1621. Jong overleden.
4. Margaretha/Grietje. Begraven op 11-9-1641 te Vreeswijk. Trouwt op 26-4-1640 (ot. 4-4) te Vreeswijk met Jan Aertsz Rutgers.
5. Aeltjen. Lidmaat te Vreeswijk ca 1640.

Op 11-12-1629 wordt Willem van Lobbrecht, schout op de Utrechtse Vaart en collecteur van de pachters vermeld in een notariële acte te Rotterdam. Hij is dan 48 jaar oud.0
Op 2-12-1608 koopt Willem 3 huizen OZ Oudegracht onder de Lichte Gaarde omtrent de Geertebrug, van Coenraet Steutelink. Op 9-11-1615 koopt hij nog een huis OZ Oudegracht onder de Lichte Gaarde van Marichen Jans.Hij woonde zelf Noord-west van dit pand.
Verleent op 9-11-1615 een plecht op het huis " de Rode haan" OZ Oudegracht omtrent de Geertebrug aan de Armen van de Heyligen Geest in de St. Geertekerk. Verkoopt "de Rode Haan" op 2-11-1618 aan Aert Henrick Fricht (woont dan aan de Vaart).
Aeltjen Cornelis " deinstmaegt"van sekretaris Lobbrecht wordt op 31-8-1644 te Vreeswijk begraven.
Op 17-7-1654 wordt met attestatie van Heidelberg te Vreeswijk als lidmaat aangenomen, Wilhem Wilder, neef van de sekretaris Willem van Lobbrecht. Op 23-5-1656 vertrekt hij naar de Palts.

 

III ca Matthijs Willemsz van Lobbrecht

Geboren ca 1605 en begraven op 14-8-1666 te Vreeswijk.
Secretaris op de Vaert (1630). In het Archief Dorpsbestuur Vreeswijk (RA Utrecht, toegang 1626, inv. nr. 43) bevindt zich een verzoekschrift van Matthijs van Lobbrecht aan Burgemeester en Vroedschap van Utrecht inzake de benoeming van zichzelf en zijn zoon tot resp. sekretaris en adjunct-sekretaris (1630 en 1665).

Trouwt op 3-11-1630 te Schoonhoven met Alitien/Aeltje Arijaens van Vredenrijck, geboren te Schoonhoven als dochter van Adriaen Jansz Vredenrijck en begraven op 10-3-1662 te Vreeswijk..

Kinderen (Vreeswijk):

1. Alitien, 26-6-1631. Getuigen waren Willem Matthijsz van Lobbrecht , Adriaen Jansz Vredenrijck en Grietje van Lobbrecht. Trouwt op 11-5-1656 (ot 22-3) te Vreeswijk met Eilco Clant, zoon van Egbert Clant "joncker en heuvelinck te Stedum" en Eilcke Coenders van Helpen.
2. Aelbert, volgt IV caa.
3. Margaretha, 19-4-1635.
4. Cornelia, 21-5-1637. Getuigen waren Evert van Lobbrecht, Cornelia van de Net en Grietje Adriaens. Lidmaat te Vreeswijk ca 1655.Trouwt op 15-1-1665 te Jutphaas met Jacob Herlin, geboren in 1637 te Bremen.
5. Adriaen, volgt IV cab.
6. Dirck, volgt IV cac.
7. Margaretha, 11-9-1642. Getuigen waren Willem van Lobbrecht, Willem de Wit, Marretje Ockers en Gerbrechtje Willems van Lobbrecht.
8. Willem, 15-4-1644.
9. Willem, 20-12-1646. Getuigen Willem Matthijsz van Lobbrecht , Gabriel Henricksz en Aeltjen Matthijs van Lobbrecht.

Aeltgen Adriaens Vredenrijck is volgens een notariële acte d.d. 23-3-1647 te Rotterdam, erfgename van wijlen Jan Maertensz Vissenaken.
Op 7-4-1623 wordt een Matthijs Willemsz van Lobberecht ingeschreven als poorter van Geertruidenberg. Hij was kuiper van beroep en wordt in een aantal notariële acten in de periode 1621-1626 te Geertruidenberg genoemd.

 

IV caa Aelbert/Albrecht van Lobberecht

Gedoopt op 27-1-1633 te Vreeswijk. Getuigen waren Adriaen Vredenrijck en Jan van Hattem.
Advocaat, rector van de Latijnse school in Montfoort in de jaren 1668-1683.
Schepen van Montfoort in de jaren 1669, 1675 en 1678. Burgemeester van Montfoort in de jaren 1670, 1671, 1674, 1676, 1677 en 1681.
Lidmaat te Vreeswijk ca 1655 en te Montfoort op 30-9-1671.
Trouwt ca 1661 met Renee Gouin, lidmaat te Vreeswijk op 23-2-1661 met attestatie van Saumur (Frankrijk), gedoopt op 28-2-1632 te Saumur (Fr) als dochter van Daniel Gouin en Magdalena Obijn/Aubin, weduwe van Nicolaes Legris, overleden te Montfoort in 1689.
Op 15-12-1662 vertrekt het echtpaar naar Gorinchem.

René Gouin wordt in een acte d.d. 15-2-1679 te Montfoort vermeld als koopvrouw in wijnen. Zij overlijdt in 1689.

Kinderen :

1. Willem, volgt V caaa.
2. Aletta, 16-8-1663 Jutphaas. Bij de geboorte overleden. Getuigen bij de doop waren Matthijs en Theodorus van Lobberecht.
3. Aletta, 4-9-1664 Montfoort.
4. Magdalena, 1-11-1668 Montfoort.
5. Matthijs, volgt V caab.
6. Daniel, volgt V caac..

In 1672 werden de burgemeester Both en de oud-burgemeester van Lobbrecht onderweg door graaf van Horne in arrest genomen vanwege de houding van de stad ten opzichte van het Staatsche leger.
In 1668 doet rector Albrecht van Lobbrecht zijn beklag over zijn afnemende inkomsten uit schoolgelden, want hij had op dat moment nog maar 12 leerlingen. Hij verdiende wel 250 gulden p.j., los van de aanvulling van zijn inkomen uit schoolgelden. Naast het rectorschap van de Latijnse school was hij advocaat en vroedschapslid. Was tot 1683 rector, maar liet het onderwijs aan anderen over. De school leidde 2o jaren een kwijnend bestaan. Nog in 1683 kreeg van Lobbrecht het verzoek om een stoel en tafel aan te schaffen voor doctor Gerlachus Haisingius van de Latijnse school.
In 1674 wordt Albrecht aangeslagen voor f 6,20 familiegeld.
René Gouin was een dochter van Daniel Gouin, begraven op 16-10-1637 te Saumur en Madeleine Aubin, gedoopt op 24-1-1599 te Saumur als dochter van Marthurin Aubin en Jeanne Beritault en daar begraven op 2-12-1656 te Saumur . Daniel en Madeleine trouwen op 9-4-1617 te Saumur. Hun dochter René wordt op 28-2-1632 te Saumur gedoopt. Zij overlijdt in 1689 vanwege een noodlottig ongeval. Zij was met haar wagen van de dijk gestort en had daarbij haar nek gebroken.
In 1686 krijgt Pieter van Breda een rekening voor 4 maanden huur van mevrouw René Gouin, de echtgenote van Albrecht van Lobbrecht, zijnde in totaal 8 gulden.

 

V caaa Willem van Lobbrecht

Gedoopt op 23-2-1661 te Jutphaas .Getuigen bij de doop waren Matthijs van Lobbrecht, Aletta van Lobbrecht en Eylco Clant, Cornelia van Lobbrecht en Gerbrechtgen van Lobbrecht en Henrick van Hullen.
Wijnkoper.
Trouwt op 21-11-1686 te Buren met Adriana van Westrenen, gedoopt op 25-3-1666 te Buren als dochter van Adam van Westrenen en Wilhelmina van der Lingen.

Kinderen:

1. Aelbert, 25-5-1687 Buren. Getuige was René Gouin.
2. Adam, 10-2-1689 Buren.
3. Renetta, 27-9-1691 Buren.
4. Renetta, 7-6-1693 Buren.
5. Willemina, 3-4-1695 Brouwershaven. Begraven op 15-12-1731.
6. Catharina Geertruida, 24-5-1696 Brouwershaven.
7. Adam, 9-6-1697 Brouwershaven.
8. Catharina, 19-10-1698 Brouwershaven.
9. Catharina, 14-1-1700 Brouwershaven.
10. N.N., 18-8-1701 Brouwershaven.
11. Adriana Johanna, 15-2-1703 Brouwershaven.
12. Willem, 18-4-1709 Brouwershaven.

 

V caab Matthijs van Lobbrecht

Gedoopt op 14-7-1667 te Montfoort en begraven (gesonken) op 14-1-1739 in de Catharijnekerk te Utrecht. Er werden 16 ellen laken gescheurd.
Advocaat te Montfoort (eedaflegging op 20-12-1688). Wordt op 7-2-1690 vermeld als procureur van het gerecht Montfoort. In 1698 notaris en procureur te Utrecht. In 1707 vermeld als Schout van het Gerecht Schalkwijk.
Lidmaat te Utrecht op 9-6-1693 met attestatie van de Waalse kerk in Montfoort.

Trouwt op 8-3-1698 in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Debora van Hogenhoeck, gedoopt op 3-3-1678 te Utrecht als dochter van Johan van Hogenhoeck en Sara van Harten en daar begraven op 17-5-1748 in de Catharijnekerk ( 16 ellen laken gescheurd).

Kinderen (Utrecht):

1. Johannes Albertus, volgt VI caaba.
2. Sara Renetta, 12-10-1700 Domkerk. Lidmaat te Schalkwijk op 10-7-1718. Begraven op 12-9-1764 te Amsterdam. Trouwt op 22-9-1722 te Amsterdam (ot 3-9-1722 te Utrecht/Schalkwijk) met Cornelius Houthof, predikant te Amsterdam.
3. Debora, 17-11-1702. Getuigen waren Daniel van Lobbrecht en Sara van Harten. Begraven (gesonken) op 29-11-1729 in de Nicolaikerk te Utrecht. Trouwt op 22-9-1722 te Utrecht met Johan Rademaker, advocaat, gedoopt op 10-8-1701 te Amsterdam als zoon van Johannes Raademaker en Anna Catharina Sijlvius. Het echtpaar wordt op 18-7-1723 ingeschreven als lidmaat te Schalkwijk.
4. Matthijs Alexander,volgt VI caabb.
5. Albertina Catharina, 6-6-1706 Jacobikerk . Lidmaat te Utrecht op 4-10-1727 en te Schalkwijk op 23-6-1726.Trouwt 1e op 12-9-1748 te Kleef met Conrad Ganderheyden en 2e op 5-1-1755 te Kleef met Gerhardus Thomas Moor.
6. Dirk, 22-7-1708 Buurkerk . Begraven op 24-4-1709.
7. Dirk, volgt VI caabc.

Koopt op 4-9-1702 een huis met werven WZ Oudegracht tussen de Smeebrug en de Geertebrug van Johannes van Kerchem. Verkoopt dit huis op 5-6-1711 aan Gijsbert Toelaar.
Koopt op 2-3-1703 een huis ZZ Minrebroederstraat en een huis in de Annastraat van Catharina van Jongevelt.
Koopt op 29-9-1703 een half huis NZ Oude Munster Trans uit de boedel van Pieter Elsevier.
Verkoopt op 5-7-1709 een huis in de Hoge Jacobijnestraat aan Willem van der Nijpoort.
Op 28-12-1751 koopt Pieter van Spall een huis met werf WZ Oudegracht tussen Smeebrug en Geertebrug en Hendrica Jacoba van Beek een huis ZZ Minrebroederstraat uit de boedel van Matthijs van Lobbrecht.

De verwoede kaatsspeler Grissier verloor op 14-2-1691 bij het "werpen van de cloot"van de gebroeders van Lobbrecht, dokter van Weerden en chirurgijn Betent van Munster. Dit kostte hem 4 pintjes bier. ( bron: Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad, 1670-1750). Het betrof hier de kaatsbaan achter de herberg van Goldewijck in Montfoort.

 

VI caaba Johannes Albertus van Lobbrecht

Promoveert in 1720 tot doctor in de Rechten aan de Hogeschool van Utrecht en wordt daarna advocaat aan het Hof van Utrecht en notaris (legt de eed af op 25-1-1720).
Wordt op 5-9-1729 benoemd tot Ontvanger van Convoyen en Licenten aan de Vaert (=Vreeswijk). In 1741 Raad Ordinaris in de Kamer van Justitie te Vianen en Ameyden.
Lidmaat te Schalkwijk op 23-7-1717.

Gedoopt op 22-2-1699 in de Domkerk te Utrecht en begraven op 17-8-1759 te Vreeswijk.
Trouwt op 6-8-1736 te Vreeswijk met Emmerina van Hoven, gedoopt op 14-10-1694 te Utrecht als dochter van Gerrit van Hoven en Adriana van Eijck.
Had waarschijnlijk omstreeks 1731 een raelatie te Utrecht met Aletta van de Well en omstreeks 1750 te Amsterdam een relatie met Roelandia Jans Vlaskamp, gedoopt op 3-2-1725 te Hemmen.

Kinderen:

1. N.N., begraven te Utrecht op 4-9-1732.
2. Matthijs, 9-12-1750 Amsterdam. Overleden op 2-10-1770 in Azië. Per 2-10-1769 als soldaat in dienst van de VOC.

Emmerina en Johanna van Hoven waren dochters van Gerrit van Hoven en Adriana van Eijck. Dit echtpaar kocht in 1689 de herberg 't Witte Paert, Oostzijde Vreeburg te Utrecht. De dochters werkten mee in de bediening en sloegen zelf een glas wijn niet af. De liederlijkheid vierde hoogtij in de herberg. De slechte reputatie achtervolgde de zusters nog vele jaren. Johanna bleef ongehuwd en toen Emmerina in 1736 op 41-jarige leeftijd wilde trouwen met een 4 jaar jongere advocaat uit de keurige Utrechtse familie van Lobbrecht, weigerde de vader pertinent om toestemming te verlenen.
In 1761 is er sprake van de insolvente boedel van wijlen Johannes Albertus van Lobbrecht.
Koopt op 7-11-1748 een huis WZ Donkere Gaard van Hugo van Driel.
Koopt op 23-4-1750 het huis "vanouds de Spijkerboor" WZ Oudegracht van Gerrit van Dassen en verkoopt dit huis op 28-5-1750 aan Assuaerus Wielant.
Op 23-7-1736 testament op de langstlevende (notaris Lagerwey te Utrecht).

 

VI caabb Matthijs Alexander van Lobbrecht

Gedoopt op 20-7-1704 in de Jacobikerk te Utrecht en begraven op 25-10-1765 te Wijk bij Duurstede.
Lidmaat te Schalkwijk op 23-6-1726 en te Utrecht op 4-10-1727.
In 1739 koopman in wijnen te Utrecht en in 1743 Uytmaander (= ontvanger) van 't Haardstedegeld voor buyten de Wittevrouwenpoort.
Woonde in 1747 (Liberale Gifte) met 6 kinderen en 1 personeelslid aan de Ganzenmarkt te Utrecht.

Het echtpaar wordt in 1753 ingeschreven als lidmaat te Wijk bij Duurstede.
Schepen van Wijk bij Duurstede in de jaren 1753,1754,1755,1756,1757,1762,1764 en 1765.

Trouwt te Culemborg (ot. te Utrecht op 12-9-1728) met Maria Anna Wagardus, gedoopt op 27-9-1706 te Culemborg als dochter van Abraham Wagardus en Anna Maria Vechoven en overleden in 1774 te Wijk bij Duurstede . Abraham was advocaat en rector van het gymnasium te Culemborg.

Kinderen (Utrecht):

1. Matthijs, 15-5-1729 Janskerk. Mogelijk de Matthijs van Lobbrecht , van Utrecht, die als sergeant op 3-10-1752 in dienst treedt van de VOC, vertrekt naar Batavia en op 14-9-1778 overlijdt. Op 27-4-1751 wordt een Matthijs van Lobbrecht, gepensioneerd vaandrig van 't Regiment van Luitenant-Generaal des Vilattes door de Hoge Raad der Vereenigde Nederlanden veroordeeld, samen met Cornelis Andreas Henricus Terstal en Lambertus de Haart, wegens baldadigheden, als het inslaan van glazen, stoten op deuren en vensters en het maken van groot geweld in de nacht van 4 op 5 juli 1750 nabij de herberg Kuylenburg te Utrecht.
2. Abraham, 7-6-1730 Domkerk. Begraven op 19-8-1730.
3. Anna Maria, 27-9-1731 Jacobikerk. Begraven op 24-9-1734.
4. Debora, 21-10-1733 Domkerk. Begraven op 29-9-1736.
5. Anna Maria, 2-3-1735. Lidmaat te Wijk bij Duurstede op 3-10-1754.Overleden op 16-7-1815 te Leeuwarden. Trouwt op 28-9-1766 te Wijk bij Duurstede met Johannes de Jongh, predikant te Bergharen en Hernen, gedoopt op 27-10-1742 te Londen als zoon van Marten Adriaan de Jongh en Maria van der LInden.
6. Abraham, 31-7-1736 Catharijnekerk. Begraven op 21-8-1736.
7. Johannes, 20-10-1737 Geertekerk. In 1766 koopman te Amsterdam. Begraven op 24-11-1779 te Amsterdam.
8. Debora Sara, 22-1-1739 Jacobikerk. Lidmaat te Wijk bij Duurstede op 1-9-1760.Begraven op 10-11-1763 te Amsterdam. Trouwt op 15-12-1761 te Wijk bij Duurstede met Claes de Vries, jm. van Amsterdam.
9. Abraham, 11-1-1743. Begraven op 18-11-1763 te Wijk bij Duurstede.
10. Albertus, 26-4-1744.

Laat te Utrecht een kind begraven op 20-11-1741.

Erft op 21-7-1730 een half huis NZ Romerborgerstraat.
Koopt op 18-7-1733 huis "'t Schilt van Frankrijk" ZZ Ganzemarkt van Gijsbert Jan Spoor. Verkoopt dit huis op 4-4-1760 aan Jacob van Rosendael.
Koopt op 20-8-1737 een huis ZZ Minrebroederstraat van Lucas van Voorst.
Matthijs Alexander koopt op 30-6-1755 een huis, hof, erf, stal en koetshuis in de Muntstraat te Wijk bij Duurstede. Zijn weduwe verkoopt het huis op 17-1-1769 aan Abraham della Faille. Zij wordt in de verkoopacte vermeld als weduwe van Lambertus Bernardus Frijkenius. Erfgenamen zijn Matthijs van Lobbrecht (in Ned. Indië), Johannes de Jongh, echtgenoot van Anna van Lobbrecht en Johannes van Lobbrecht te Amsterdam.
Op 7-2-1739 is Matthijs Alexander van Lobbrecht als gadermeester borg voor Sara Hinlopen.
Op 30-8-1766 verkoopt Maria Anna Wagardus een huis ZZ Haverstraat aan Adriaen van der Puyl.

 

VI caabc Dirk van Lobbrecht

Notaris en Procureur te Utrecht. Legt op 7-6-1737 de eed af.

Gedoopt op 20-4-1710 in de Domkerk te Utrecht en daar begraven op 1-2-1786 in de Catharijnekerk. Er werd 16 ellen laken gescheurd en f 63 betaald. .
Trouwt op 23-3-1739 te Utrecht met Jacoba Christina van Poolsum , gedoopt op 5-11-1719 te Utrecht als dochter van Dirk van Poolsum en Anna Maria van Engelen en daar begraven op 23-10-1789 in de Catharijnekerk ( f 63 betaald). .
Lidmaat te Utrecht op 30-10-1733, met attestatie van Schalkwijk.
Woonde in 1747 (Liberale Gifte) met 5 kinderen en 2 personeelsleden aan de Ganzenmarkt.
In 1739-1742 Mariaplaats, in 1753 Minrebroederstraat en in 1764 Predikherenkerkhof.

Kinderen (Utrecht):

1. Matthijs, volgt VII caabca.
2. Anna Maria, 13-9-1740 Catharijnekerk. Begraven (16 ellen laken gescheurd) op 12-3-1784 in de Catharijnekerk te Utrecht. Trouwt op 12-7-1767 te Maarsen met Joan Groen (huw. voorwaarden op 15-7-1767 bij notaris Boomhoff te Utrecht).
3. Dirk, 2-2-1742 Domkerk. Begraven op 16-5-1764.
4. Debora Sara, 20-7-1743. Lidmaat te Utrecht op 31-3-1772. Ongehuwd overleden te Vleuten "op den huize den Eijk"en begraven op 23-7-1804 in de Catharijnekerk te Utrecht.
5. Johannes Albertus, 21-2-1745. Begraven op 30-3-1747.
6. Johannes Albertus, volgt VII caabcb.
7. Pieter George, 5-1-1749. Begraven op 22-1-1753.
8. Jacoba Maria, 14-1-1763 Domkerk. Begraven op 23-2-1763.

Op 22-3-1748 verkoopt Dirk van Lobbrecht het huis "de Gouden Appel" ZZ Boterstraat aan Frans Benevelt.
Dirk verkoopt op 17-3-1759 een huis ZZ Minrebroederstraat en een huis NZ Annastraat aan Huybert van Ee.
Op 20-6-1739 compareert de brouwer Dirck van Lobbrecht voor de Momboirkamer van Utrecht en heeft verklaard dat zijn overleden grootmoeder, Sara van Harten, geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten.
Op 13-12-1748 compareert Dirck voor de Momboirkamer en verklaart dat zijn overleden moeder Debora van Hogenhoeck geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten.

 

VII caabca Matthijs Hogenhouck van Lobbrecht

Gedoopt op 2-8-1739 te Utrecht en overleden in augustus 1803 te Paramaribo.
Promoveert op 17-8-1761 tot Doctor in de Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Op 4-5-1763 aangesteld als advocaat voor de kamer Vianen. Ook advocaat bij het Hof van Utrecht.
Noemt zich vanaf 1761 Hogenhouck/Hogenhoeck van Lobbrecht.

Trouwt op 10-10-1769 te Haarlem (ot te Utrecht op 24-9-1769) met Dorothea Johanna Maria Lucia van Vorst, gedoopt op 22-2-1749 te Haarlem als dochter van Adrianus Vorst en Catrina Eijzers en daar overleden op 14-8-1830.
Dorothea hertrouwt op 25-9-1807 te Amsterdam met Bartholomeus Tours/Toers.

Kinderen (Amsterdam):

1. Levenloos, 13-4-1772 Haarlem.
2. Dirk Adriaan, 9-12-1779. Begraven op 26-8-1780.
3. Jacobus Theodorus, 28-2-1781. Overleden op 16-8-1802 te Paramaribo.
4. Johanna Sara Hubertha, 27-3-1782. Begraven op 24-1-1784.
5. Johanna Friederica, 2-4-1783.

Wordt in een acte d.d. 20-5-1777 vermeld als advocaat aan het Hof van Justitie te Suriname.
In 1793 (Surinaamsche Almanak) vermeld als eigenaar van de plantage Annasrust, gelegen aan de Tapoeripa Kreek.

 

VII caabcb Johannes Albertus van Lobbrecht

Gedoopt op 1-4-1747 te Utrecht en overleden op 11-11-1811 te Paramaribo.
Vertrekt naar Suriname. Wordt in 1798 daar vermeld als lid van het Hof van Civiele Justitie aldaar.
Was samen met Matthijs Hogenhoeck van Lobbrecht eigenaar van de plantages Breda, Dankbaarheid en Zonhoop.

Trouwt op 1-10-1775 (ot. 8-9) te Paramaribo met Clara Margaretha Groenemy, geboren in 1737 als dochter van Harmannus Groenemy en Franzina de la Lieu en overleden op 12-12-1791 te Paramaribo. Zij trouwde eerder met Johannes Frederik Pelserius en met Joost Goffrey de Rees.

In 1793 (Surinaamsche Almanak) vermeld als eigenaar van de plantage Breda, gelegen aan de Tapoeripa Kreek.
Wordt in de periode 1783-1796 vermeld als ouderling, advocaat , commissaris van Kleine Zaken, assistent-ontvanger der Mobilique Middelen en sous-luitenant.
Op 19-8-1831 wordt op autorisatie van de Commissie tot de Zaken van de Nieuwe Wees-Kurateele en Onbeheerde Boedels Kamer dezer Kolonie aan Adrianus Burry overgegeven een aandeel in de boedel van Johannes Albertus van Lobbrecht en de daaraan behorende plantage Breda.

V caac Daniel van Lobbrecht/Lobberegt

Gedoopt op 22-12-1669 te Montfoort te Oudewater en begraven (gesonken) op 23-1-1722 in de Buurkerk te Utrecht. Er werd f 63 betaald. .
Schepen van Montfoort in de jaren 1690, 1691, 1692, 1693 en 1694.
Op 16-5-1689 ingeschreven als poorter van Oudewater. Zijn beroep was toen distillateur.
Woonde te Utrecht in de Lijnmarkt (1722). Lidmaat te Utrecht op 23-3-1697 met attestatie van Montfoort.
Trouwt op 6-4-1706 te Utrecht met Catharina de Minjer, begraven (14 ellen laken gescheurd) op 1-12-1734 in de Claeskerk te Utrecht., dochter van Joris de Minjer en Bartholetta van Alckmaer.

Kinderen (Utrecht):

1. Albertus Salomon, 29-12-1706 Domkerk. Met 8 dragers als mondige vrijer begraven op 29-1-1753 in de Buurkerk te Utrecht.
2. Daniel Abraham, volgt VI caaca.

Koopt op 11-11-1709 een kamer in de Holle Bilt van Thimotheus van Diepenheim.
Op 4-3-1735 koopt Adrianus van Tienhoven het huis "de Wijnberch" uit de boedel van Daniel van Lobbrecht.

VI caaca Daniel Abraham van Lobbrecht

Gedoopt op 28-12-1709 in de Domkerk te Utrecht en overleden op 1-6-1737 te Cadiz (Fr).
Trouwt op 20-5-1735 te Amsterdam met Lambertje Beekman, geboren ca 1712 te Meppel en begraven op 6-4-1775 te Amsterdam.
Lambertje trouwt 2e op 30-5-1755 te Amsterdam met Barent Beerman en 3e op 19-12-1760 te Amsterdam met Egbert Honhoff.

Kinderen (Amsterdam):

1. Catharina, 11-3-1736. Getuige was Albertus Salomon van Lobbrecht.
2. Catrina, 18-9-1737. Getuige was Albertus Salomon van Lobbrecht.

Op 5-4-1735 compareert Albertus Salomon van Lobbrecht voor de Momboirkamer te Utrecht en affirmeerde dat hij en zijn broer Daniel die te Amsterdam woont, beide meerderjarig zijn en zoons zijn van de overleden Catharina de Minjer, weduwe van Danile van Lobbrecht, wonende in de Lijnmarkt.

IV cab Adriaen van Lobbrecht

Gedoopt op 7-4-1639 te Vreeswijk. Getuigen waren Gerrit van der Wal, van Wesel, Jan de Vissenaken, burger te Schoonhoven en Grietje Vredenrijck.
Trouwt op 29-4-1663 te Scheveningen (ondertrouw op 16-4-1663 te Ameide) met Johanna Jans Elias, gedoopt op 18-4-1642 te Heusden als dochter van Jan Jacob Elias en Grietje Thoenis de Putter. Met attestatie naar Katwijk.
Met missive van het Hof van Holland wordt Adriaen van Lobbrecht op 14-1-1667 benoemd tot substituut-schout van Leerdam.
Op 29-12-1672 worden Adriaen Lobbrecht en Johanna Elias ingeschreven als lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kek te Leerdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Aletta Barbara, 20-1-1664.
2. Jacobus, 5-7-1665.
3. Cornelis, volgt V caba.
4. Jannetje, 3-11-1671.
5. Adriana, 23-1-1676.
6. Dochter, 16-5-1677. Mogelijk Margrietje, die op 9-4-1708 te Acquoy ( ot. 21-3-1708 Leerdam) trouwt met Cornelis Doeland.
7. Matthijs, volgt V cabb.
8. Aalbertje, 7-9-1685.
9. Albertus, 24-11-1686.
10. Johannes, volgt V cabc.
11. Dirk, volgt V cabd.

Testament d.d. 8-2-1693 van Adriaen Brouwer, secretaris, wonende te Ameyde, gehuwd met Geertruyd Gentman. Erfgenamen zijn o.a. Cornelis van Lobbrecht ( het huis "de witte hant"aan de Wijckse poort te Heusden) en de kinderen van Adriaen van Lobbrecht en Johanna Jans Elias (het huis "het casteel van Heusden) in de Meulenstraat te Heusden).

 

V caba Cornelis van Lobbregt

Gedoopt op 18-11-1668 te Leerdam.
Trouwt op 27-8-1710 te Leerdam met Willemijntje Cornelis de Jong.

Kinderen (Leerdam):

1. Adriaan, 18-2-1711.

 

V cabb Matthijs van Lobbrecht

Geboren ca 1680 te Leerdam en daar begraven op 5-12-1750.
Metselaar.
Trouwt 1e op 17-10-1708 te 's Gravenhage ( ot29-8-1708 te Leerdam) met Judith van Munster, geboren te Asperen, begraven op 24-11-1708 te den Haag.
Trouwt 2e op 9-6-1709 te Leerdam met Johanna Huijbers, afkomstig van Luik en begraven op 13-12-1728 te Leerdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Adrianus, 7-11-1708 den Haag. Overleden op 26-2-1709 te den Haag.
2. Adrianus, 10-1-1710.
3. Johanna, 12-7-1711.
4. Herring, 11-6-1713.
5. Johanna, 3-11-1715.
6. Johanna, 8-12-1717.
7. Matthijs, volgt VI cabba.
8. Abram, 27-1-1723.
9. Alida, 18-3-1725.
10. Alida, 6-11-1726.

Koopt in 1708 een huis te Leerdam van Hendrik Th. Vermeulen. Verkoopt dit huis in 1719. In hetzelfde jaar koopt Matthijs een huis te Leerdam van Adriaan Snoek.

 

VI cabba Matthijs van Lobbrecht/Lobbregt

Gedoopt op 8-9-1720 te Leerdam.
Trouwt 1e op 13-7-1748 te Leerdam met Neeltje Por, afkomstig van Mijnsheerenland.
Trouwt 2e op 17-12-1752 te Leerdam met Geertje Sprong, gedoopt op 1-10-1730 te Acquoy als dochter van Cornelis Aert Spronck en Mary Gijsbertsen van Dam en overleden op 15-5-1790 te Leerdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Matthijs, 9-11-1749.
2. Henricus, 6-2-1754.
3. Cornelis, volgt VII cabbaa.
4. Johanna Hendrika, 14-5-1758.
5. Hendrica, 14-5-1758.
6. Matthijs, 19-12-1759. Trouwt op 19-1-1785 te Leerdam met Anna Maria Jenting.
7. Henricus, volgt VII cabbab.
8. Maria, 2-3-1766. Begraven op 16-12-1799 te Leerdam. Trouwt op 7-4-1799 te Leerdam met Willem van Leuven.
9. Johanna, 27-3-1768.
10. Hendrik, 29-3-1772.

 

VII cabbaa Cornelis van Lobberegt

Gedoopt op 12-11-1755 te Leerdam en begraven op 26-4-1801 te Amsterdam.
Trouwt op 7-6-1781 te Amsterdam met Jannetje de Liefde, gedoopt op 5-2-1758 te Amsterdam als dochter van Jan de Liefde en Aaltje Ruijtenberg en daar overleden op 25-8-1831. Jannetje hertrouwt op 24-7-1807 te Amsterdam met Joseph Derhille.

Kinderen (Amsterdam):

1. Adrianus, 27-1-1782. Getuigen Adrianus van Lobbrecht en Geertje Sprong. Begraven op 17-8-1783.
2. Adrianus Hendrik, 28-5-1784.
3. Jan, 26-2-1786. Getuige Matthijs van Lobbrecht.
4. Matteijs, volgt VIII cabbaaa.
5. Geertje, 9-8- 1789.
6. Aaltje, 9-8-1789.
7. Antje, 8-4-1792. Begraven op 26-5-1793.
8. Pieter, volgt VIII cabbaab.
9. Jan Cornelis Botter, volgt VIII cabbaac.
10. Hendrikus, 9-5-1799.

 

VIII cabbaaa Matteijs van Lobberegt

Gedoopt op 2-9-1787 te Amsterdam.
Trouwt 1e op 22-2-1811 te Amsterdam met Johanna Petronella Koning, gedoopt op 16-3-1784 te Amsterdam als dochter van Willem Koning en Anna Maria Uwe en daar overleden op 25-12-1818.
Trouwt 2e op 21-4-1819 te Amsterdam met Sofia Elizabeth Gens, gedoopt op 1-11-1786 te Amsterdam als dochter van Jan Christiaan Gens en Catharina Dorothea Ofsien.

Kinderen (Amsterdam):

1. Joseph Cornelis, volgt IX cabbaaaa.
2. Pieter, 22-2-1813. Overleden op 5-12-1817.
3. Johanna, 21-12-1814. Overleden op 5-12-1817.
4. Willem, volgt IX cabbaaab.
5. Matthijs, 22-12-1818. Overleden op 31-12-1818.
6. Matthijs, volgt IX cabbaaac.

 

IX cabbaaaa Joseph Cornelis van Lobberecht

Geboren op 15-5-1811 te Amsterdam.
Zeeman.
Trouwt 1e op 3-5-1849 te den Helder met Neeltje Blind Neecker, geboren ca 1817 te Zwartewaal als dochter van Johan Hendrik Neecker en Katharina Blind en overleden op 5-4-1851 te Zwartewaal.
Trouwt 2e op 25-10-1851 te Vlissingen met Trijntje Berkhout, geboren ca 1818 te Hoog en Laag Zwaagdijk als dochter van Cornelis Berkhout en Trijntje Bakker.

Kinderen:

1. Joseph Cornelis, 14-12-1851 Rotterdam. Trouwt op 30-11-1887 te Amsterdam met Christina Maria Pommerel.

 

IX cabbaaab Willem van Lobberecht

Geboren op 1-11-1816 te Amsterdam en daar overleden op 29-4-1868.
Zeeman.
Trouwt 1e op 28-7-1841 te Amsterdam met Margaretha Angeneta Watjon, geboren op 21-11-1820 te Amsterdam als dochter van Johannes Nicolaas Watjon en Margaretha Angeneta Rustman. Het huwelijk wordt op 27-2-1860 ontbonden. Margaretha Angeneta hertrouwt op 13-2-1861 met broer Matthijs van Lobberecht.
Trouwt 2e op 11-7-1860 te Amsterdam met Lena Vlasblom, geboren op 12-2-1836 te Brielle als dochter van Leendert Vlasblom en Anthonia Verné.

Kinderen (Amsterdam):

1. Margaretha Agneta, 10-12-1850.
2. Jacoba Anna, 2-10-1857.
3. Willem, 7-4-1862 Amsterdam.

 

IX cabbaaac Matthijs van Lobberecht

Geboren 27-5-1822 te Amsterdam en overleden op 29-4-1868 te Sloten.
Trouwt op 13-2-1861 te Amsterdam met Margaretha Angeneta Watjon (zie boven).

Kinderen (Amsterdam):

1. Matthijs, volgt X cabbaaaca.
2. Ferdinand, volgt X cabbaaacb.

 

X cabbaaaaca Matthijs van Lobberegt

Geboren in 1862 te Amsterdam.
Bediende.
Trouwt op 27-1-1887 te Amsterdam met Johanna Alida van Versseveld.

 

X cabbaaacb Ferdinand van Lobberegt

Geboren op 1-1-1864 te Amsterdam.
Bediende.
Trouwt 1e op 18-10-1894 te Amsterdam met Lolkje Veltman.
Trouwt 2e op 24-9-1903 te Amsterdam met Alida Sijmons.

Kinderen (Amsterdam):

1. Ferdinand, 1898. Trouwt op 28-11-1928 te Amsterdam met Akke Romkema.
2. Jacoba Emma Egberdina, 1908. Trouwt op 8-7-1931 te Amsterdam met Jacobus Johannes Kempers.

 

VIII cabbaab Pieter van Lobbregt

Gedoopt op 16-4-1794 te Amsterdam.
Trouwt op 28-3-1821 te Amsterdam met Dirkje Gastman, gedoopt op 15-3-1795 te Amsterdam als dochter van Martinus Gastman en Anna Korte.

Kinderen (Amsterdam):

1. Jansje, 1822. Trouwt op 26-10-1843 te Amsterdam met Willem Cavaljé.

 

VIII cabbaac Jan Cornelis Botter van Lobberegt

Gedoopt op 31-1-1797 te Amsterdam.
Sjouwerman, turfkopersknecht.
Trouwt op 30-9-1818 te Amsterdam met Maria Alida Pruijs, gedoopt op 17-3-1799 te Amsterdam als dochter van Pieter Pruijs en Maria Hielkema.

Kinderen (Amsterdam):

1. Joseph Cornelis, 31-8-1819. Overleden op 26-11-1822.
2. Matthijs, 22-7-1821. Overleden op 2-11-1821.
3. Maria, 26-9-1822. Trouwt op 19-6-1850 te Amsterdam met Pieter Heibloem.
4. Sophia, 15-9-1825. Trouwt op 10-5-1848 te Amsterdam met Gerrit Kas.
5. Jan Cornelis Botter, volgt IX cabbaacb.
6. Pieter, volgt IX cabbaacc.
7. Hendrikus, volgt IX cabbaaca.
8. Jacobus, volgt IX cabbaacd.

 

IX cabbaaca Hendrikus van Lobberegt

Sjouwerman.
Geboren op 22-3-1833 te Amsterdam.
Trouwt op 25-2-1857 te Amsterdam met Maria Josephina te Dorshorst, geboren op 28-8-1834 te Amsterdam als dochter van Franciscus te Dorshorst en Marie Josephine Desprez.

 

IX cabbaacb Jan Cornelis Botter van Lobberegt

Venter, sjouwerman.
Geboren op 4-10-1827 te Amsterdam.
Trouwt 1e op 29-9-1852 te Amsterdam met Alida Tukker.
Trouwt 2e op 18-5-1859 te Amsterdam met Johanna Hendrika Boombergen.

Kinderen (Amsterdam):

1. Jan Cornelis, volgt X cabbaacaa.
2. Christiaan, 18-12-1862.

 

X cabbaacaa Jan Cornelis van Lobberegt

Geboren op 15-2-1860 te Amsterdam en overleden op 29-3-1927 te Amsterdam
Diamantslijper.
Trouwt op 19-5-1881 te Amsterdam met Helena Jacoba Hellegreen.

Kinderen (Amsterdam):

1. Jan Cornelis, 24-1-1884.
2. Johanna Hendrika, 25-2-1886. Trouwt op 28-6-1907 te Sloten met Louis Charles Kickhefer.
3. Jacobus, 15-4-1888.
4. Marie Francoise, 6-11-1889. Trouwt op 19-5-1911 te Sloten met Pierre Francois Kickhefer.
5. Christiaan. Diamantwerker. Trouwt op 12-9-1919 te Sloten met Dorothea Christina Stevens.

 

IX cabbaacc Pieter van Lobberegt

Geboren op 1-5-1831 te Amsterdam.
Timmerman.
Trouwt op 28-7-1858 te Amsterdam met Nannette Josephine Desprez.

Kinderen (Amsterdam):

1. Pieter Lambert, 3-7-1861. Kleermaker. Trouwt op 22-11-1883 te Amsterdam met Johanna Maria Hauwert.
2. Maria Alida Nannette Josephine, 20-8-1863. Trouwt op 10-11-1887 te Amsterdam met Christiaan Dirk van der Velde.
3. Joseph Johannes, 20-8-1863. Kleermaker. Trouwt op 11-7-1888 te Amsterdam met Anna Paulina Elisabeth Schneider. Emigreert in 1940 naar de USA.
4. Lambertus Matthias, 10-4-1866. Kleermaker. Trouwt op 2-5-1889 te Amsterdam met Alida Spierenburg. Emigreert in 1940 naar de USA.
5. Nannette Josephine. Trouwt op 10-9-1891 te Amsterdam met Wouterus Petrus Morshuis.
6. Catharina, 29-4-1876. Overleden op 25-11-1943 te Amersfoort. Trouwt 1e op 10-11-1898 te Amsterdam met Wilhelmus Theodorus Johannes Eijbers en 2e op 21-9-1916 te Amsterdam met Siebe Tiddens.

 

IX cabbaacd Jacobus van Lobberegt

Sjouwerman.
Geboren op 18-12-1835 te Amsterdam en overleden op 30-12-1910 te Warnsveld.
Trouwt 1e op 17-12-1862 te Amsterdam met Maria van Ringen, overleden op 7-8-1866 te Amsterdam.
Trouwt 2e op 14-4-1869 te Amsterdam met Anna Margareta Lewis, geboren in 1837 als dochter van Aaltje Lewis..

Kinderen (Amsterdam):

1. Maria Alida, 1863. Overleden op 14-2-1958 te Hilversum. Trouwt op 5-11-1866 te Sloten met Karel Laurens Martens.
2. Johannes Stephanus, overleden op 12-8-1866.
3. Jacobus, volgt X cabbaacda.
4. Johanna Magdalena, 2-8-1874. Overleden op 17-2-1958 te Hilersum. Trouwt op 1-5-1891 te Haarlem met Pieter Christiaan Martens.
5. Jan Botter Cornelis, volgt X cabbaacdb.

 

X cabbaacda Jacobus van Lobberegt

Werkman.
Geboren in 1871 en overleden op 10-3-1943 te Amersfoort.
Trouwt op 21-6-1895 te Sloten met Grietje Witsen.

Kinderen (Amsterdam):

1. Jan Botter Cornelis , 1897. Bankwerker. Trouwt 1e op 8-5-1918 te Amsterdam met Anna Maria de Wit (scheiding in 1927) en 2e op 19-4-1928 te Amsterdam met Clasina Ida van Velzen.
2. Jacob. Chauffeur. Trouwt op 15-2-1928 te Amsterdam met Maria de Vries Stadelaar.
3. Pieter Christiaan, 1900. Chauffeur. Trouwt 1e op 25-9-1918 te Amsterdam met Antonia Velthuizen (scheiding in 1921) en 2e op 15-10-1924 te Amsterdam met Maria Dekker.

 

X cabbaacdb Jan Botter Cornelis van Lobberegt

Geboren op 10-11-1878 te Amsterdam.
Trouwt op 24-10-1900 te Amsterdam met Hendrika Beijer.

Kinderen (Amsterdam):

1. Anna Margaretha, 1901. Trouwt op 21-11-1923 te Amsterdam met Hendrik ter Steege.
2. Pieter Christiaan, 1906. Trouwt op 23-3-1932 te Amsterdam met Maria Antonia Schlein.

 

VII cabbab Henricus/Hendrikus van Lobbrecht

Gedoopt op 27-2-1763 te Leerdam en daar overleden op 8-11-1835.
Timmerman.
Trouwt op 2-11-1788 te Leerdam met Elisabeth Remikus, geboren in oktober 1766 te Waalwijk als dochter van Jan Remikus en Geertruij Braspenning en overleden op 19-1-1848 te Leerdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Adrianus, 2-8-1789. Mogelijk als soldaat in Franse dienst overleden.
2. Geertrui, 1-12-1790. Overleden op 1-9-1873 te Leerdam. Trouwt op 24-12-1814 te Leerdam met Aalt van Leer.
3. Gerredina, 8-7-1792. Overleden op 15-6-1836 te Leerdam. Trouwt op 6-4-1816 te Leerdam met Abraham van Ieperen.
4. Jan Barend, volgt VIII cabbaba.
5. Matthijs, 29-10-1797.
6. Dirk, volgt VIII cabbabb.
7. Johanna, 30-1-1804. Overleden op 16-11-1828 te Leerdam. Trouwt op 8-1-1826 te Leerdam met Gerrit van Kruyl.
8. Hendrika Elisabeth, 12-8-1806. Overleden op 16-8-1849 te Leerdam. Trouwt op 27-2-1834 te Leerdam met Jan Hendriks de Weerd, gedoopt op 27-12-1809 te Leerdam en daar overleden op 25-10-1888. Hendrika krijgt op 2-2-1831 een onechte zoon Adrianus, die op 14-2-1831 overlijdt.
9. Matthijs Cornelis, volgt VIII cabbabc.

 

VIII cabbaba Jan Barend van Lobberecht

Gedoopt op 6-3-1794 te Leerdam en overleden op 23-7-1829 te Hei en Boeijcop.
Trouwt op 30-6-1822 te Leerdam met Geertje van den Hengel, geboren in 1790 te Westbroek als dochter van Pieter van den Hengel en Marrigje Suyk en overleden op 3-3-1837 te Leerdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Hendrikus Adrianus, 20-11-1822. Overleden op 5-1-1823.
2. Hendrikus Adrianus, 26-1-1824. Overleden op 25-9-1855 te Delft.
3. Pieter Marinus, volgt IX cabbabaa.
4. Jan Gerardus, 22-11-1828. Overleden op 2-12-1828.
5. Janna Hendrika, 31-10-1829.

Op 19-5-1815 overlijdt te Westbroek Martinus van den Hengel, onechte zoon van Geertje van den Hengel (1 jaar oud).

IX cabbabaa Pieter Marinus van Lobberecht

Geboren op 14-8-1826 te Leerdam en overleden op 23-10-1900 te Pella (Iowa, USA).
Schoenmaker.
Trouwt op 4-7-1856 te Kedichem met Hendrika Kaldenberg, geboren op 25-6-1831 te Haaften als dochter van Hendrik Kaldenberg en Margarita van Beem en overleden op 17-10-1889 te Pella (Iowa, USA).
Het echtpaar emigreert in 1866 naar de Verenigde Staten en vestigt zich daar in Pella in de staat Iowa.

Kinderen (Heukelum):

1. Jan Hendrikus Adrianus, 1-5-1857. Overleden op 31-8-1881.
2. Margaretha Wilhelmina, 18-10-1859. Overleden op 31-10-1861.
3. Hendrikus, 12-9-1862. Overleden voor 1885.
4. Gerrit Johannes, volgt X cabbabaaa.
5. Matthijs/Matthew, volgt X cabbabaab.
6. Huibert, 25-11-1872 Pella.

 

X cabbabaaa Gerrit Johannes van Lobberecht/Lobrecht

Geboren op 21-6-1865 te Heukelum en overleden in 1936.
Trouwt op 15-12-1888 in Albia (Iowa,USA) met Margaret Indiana Hughs, geboren in 1867 als dochter van John Hughs en Jemima Miner en overleden in 1957.

Kinderen.

1. Ruth Lobberecht, 5-10-1889 Pella.Trouwt met John Frederick Bender.
2. Ariel Cevilla Lobberecht, 16-6-1891 Pleasantville. Overleden op 22-7-1981. Trouwt op 1-1-1921 te Bexar (Texas) met Chas B. Strandquist.
3. Dorr Lobrecht, volgt XI cabbabaaaa.
4. Esther Lobberecht, 1896. Trouwt met James Cass.

 

XI cabbabaaaa Dorr Lobrecht

Geboren op 16-12-1893 te Pleasantville, Iowa en overleden op 20-9-1993 te Killeen, Texas.
Trouwt op 27-1-1915 te Lafayette (Indiana) met Emma von Toerne, geboren op 7-10-1893 als dochter van Paul August Theodore von Toerne en Augusta Amalia Pauline Dorn, overleden op 23-2-1975.

Kinderen:

1. Gerard John Lobrecht, 1-4-1917 Greenfield (Illinois). Overleden op 5-10-2010. Trouwt 1e op 3-7-1949 met Julgard Beugeler, geboren op 6-12-1921 en overleden op 20-9-1953 en 2e op 5-4-1969 met Evelyn Saegert-Neal, weduwe, geboren op 20-10-1925 en overleden op 27-11-2012.
2. Tonner Dorr Lobrecht, volgt XII cabbabaaaaa.
3. Alfred Paul Lobrecht, volgt XII cabbabaaaab.
4. Dorr Lobrecht Jr., volgt XII cabbabaaaac.
5. N.N. Lobrecht, 27-8-1928 Texas.

 

XII cabbabaaaaa Tonner Dorr Lobrecht

Geboren op 13-6-1919 te Lincoln (Illinois) en overleden op 14-8-2004.
Trouwt 1e met Annie Mae Redman, geboren op 2-1-1922 en overleden op 25-6-1995.
Trouwt 2e met Bobby Jo N.N., geboren op 8-12-1927 en overleden op 29-1-2001.

Kinderen:

1. Morris Neal Lobrecht, volgt XIII cabbabaaaaaa.18-12-1944, Grimes.
2. Richard Paul Lobrecht, volgt XIII cabbabaaaaab.
3. David Lobrecht, volgt XIII cabbabaaaaac.
4. Gene Lobrecht, volgt XIII cabbabaaaaad.

 

XIII cabbabaaaaaa Morris Neal Lobrecht

Geboren op 18-12-1944 te Grimes (Texas).
Trouwt op 15-6-1968 te Bee (Texas) met Kathleen Heldenfels.

Kinderen:

1. Kristi Anna Lobrecht, 1-3-1970 Bee. Trouwt op 22-8-1998 met John E.Chua.
2. Ariel Lynn Lobrecht, 11-9-1988 Tarrant.
3. Andrew Neal Lobrecht, 26-9-1989 Tarrant.

 

XIII cabbabaaaaab Richard Paul Lobrecht

Geboren op 21-7-1947 te Bee (Texas).
Trouwt op 24-8-1968 te Orange (Californië) met Merry J. Pohl.

Kinderen:

1. Richard Paul Lobrecht Jr., 14-2-1972. Trouwt op 1-1-1999 te Harris (Texas) met Mary A. Lafrance.

 

XIII cabbabaaaac David Lobrecht

Geboren op 3-11-1949 te Bee (Texas).

 

XIII cabbabaaaaad Gene Lobrecht

Geboren op 27-3-1952 te Hidalgo (Texas).
Trouwt op 18-11-1994 met Manjit Kaur. Scheiding op 15-10-1996.

Kinderen:

1. Nasip Lobrecht, 26-10-1972. Trouwt 1e op 21-12-1995 met Serna Maria Cantu, 2e op 22-7-1999 met Maria de Jesus Cantu en 3e op 3-4-2002 met Janice M. Mc Daniel. Een zoon Brandon Lobrecht, geboren op 29-11-1996.

 

XII cabbabaaaab Alfred Paul Lobrecht

Geboren op 21-11-1924 te Premont (Texas) en overleden op 28-12-2002.
Trouwt met Carolyn Mollie Seeman.Vijf kinderen.

Kinderen:

1. Nancy Ann Lobrecht, 17-11-1949 Jim Wells (Texas).
2. Janet Sue Lobrecht, 23-10-1953 Borazes (Texas).

 

XII cabbabaaaac Dorr Lobrecht Jr.

Geboren op 16-12-1926 te Premont (Texas).
Trouwt op 25-11-1949 met Joanna Royall, geboren op 30-12-1927 als dochter van Dan Royall en Mary-Anne en overleden op 7-7-2014. Drie dochters en 2 zoons.

Kinderen (Gregg):

1. Mary Ann Lobrecht, 29-12-1950.
2. Laura Jane Lobrecht, 20-9-1953.
3. John Royall Lobrecht, 27-11-1957.

 

X cabbabaab Mattheus/Matthijs Lobberecht

Geboren in 1868 te Pella.
Trouwt 1e op 12-9-1888 te Knoxville met Henrietta Johanna Slijkhuis.
Trouwt 2e op 10-4-1896 te Knoxville met Cynthia/ Jesiena Dekker/Depker, geboren in 1871 en overleden op 22-6-1964 te Eddyville.

Kinderen:

1. Fred Lobberecht, volgt XI cabbbabaaba.
2. Hattie Lobberecht, 1898 Iowa. Overleden in 1959. Trouwt op 19-1-1928 met John H. Boot.
3. Martha Lobberecht, 1899 Iowa. Overleden in 1961. Trouwt op 15-6-1921 met Lawrence A.Akers.
4. Ella Lobberecht, 1901 Iowa. Overleden in 1989.

 

XI cabbabaaba Fred Lobberecht

Geboren op 22-10-1896 en overleden in 1954 te Eddyville (Iowa).
Trouwt op 14-2-1921 met Alice Frances Vance, geboren op 29-11-1903 en overleden in 1973 te Eddyville.

Kinderen (Iowa):

1. Fred Eugene Lobberecht, 9-3-1922. Overleden op 1-3-1986 te Eddyville.
2. Ruth Ella Lobberecht, 11-11-1923. Overleden in 1984.
3. Ralph Matthew Lobberecht, 13-10-1927. Overleden op 17-8-1997 te Eddyville.
4. Glenna Louise Lobberecht, 28-6-1933. Overleden op 21-12-2010 te Eddyville.
5. Max Richard Lobberecht, 2-11-1931. Overleden op 12-12-1991 te Eddyville.

 

VIII cabbabb Dirk van Lobbrecht

Geboren op 14-6-1800 te Leerdam en daar overleden op 17-7-1836.
Trouwt op 9-11-1823 te Leerdam met Niesje van Bockhoven, geboren op 24-3-1803 te Leerdam als dochter van Bart Bockhoven en Gijsje Lansel en daar overleden op 23-3-1881.

Kinderen (Leerdam):

1. Elisabeth Johanna, volgt IX cabbabba.
2. Doodgeboren, 4-7-1826.
3. Cornelia Gijsberdina, 31-3-1828. Overleden op 10-2-1837 te Leerdam.
4. Hendrikus Jan, 26-10-1830. Overleden op 30-8-1834.
5. Doodgeboren, 25-11-1833.
6. Hendrikus Cornelis, 8-7-1835. Overleden op 17-2-1837.

 

IX cabbabba Elisabeth Johanna van Lobbrecht

Geboren op 20-4-1824 te Leerdam en daar overleden op 20-11-1914.

Kinderen (Leerdam):

1. Doodgeboren, 20-12-1848.
2. Pieter, 30-8-1850. Overleden op 26-9-1859.
3. Louisa, 15-2-1856. Overleden op 31-5-1856.
4. Niesje Gerdina, 28-12-1858. Overleden op 4-11-1940 te Leerdam. Trouwt op 24-8-1877 te Leerdam met Cornelis van Leeuwen, geboren in 1854 te Leerdam als zoon van Cornelis van Leeuwen en Fijtsia Paulina de Heer en daar overleden op 2-3-1905.

 

VIII cabbabc Matthijs Cornelis van Lobbregt

Gedoopt op 13-6-1809 te Leerdam en overleden op 2-9-1877 te Rotterdam.
Trouwt op 3-6-1832 te Leerdam met Jannigje van Santen, gedoopt op 10-4-1808 te Leerdam als dochter van Jan van Santen en Lijntje Huisman en overleden op 11-10-1873 te Kralingen.

Kinderen (Leerdam):

1. Hendricus, 18-8-1833. Overleden op 20-8-1833.
2. Jan, volgt IX cabbabca.
3. Hendrikus Matthijs, 24-8-1837. Overleden op 23-4-1840.
4. Cornelis Christiaan, 23-12-1839. Overleden op 12-12-1840.
5. Lijntje, 1-9-1841. Overleden op 25-7-1934 te 's Gravenhage. Trouwt op 7-11-1860 te Leerdam met Matthijs Hak, geboren op 24-9-1838 te Leerdam als zoon van Zweer Hak en Dirkje van Rijswijk en overleden op 1-4-1935 te 's Gravenhage.
6. Hendricus Cornelis, volgt IX cabbabcb.
7. Christiaan Adrianus, 11-10-1844. Overleden op 5-10-1845.
8. Cornelis Matthijs, volgt IX cabbabcc.

 

IX cabbabca Jan van Lobbregt

Geboren op 2-1-1835 te Leerdam en overleden na 1906.
Trouwt op 14-2-1861 te Leerdam met Maria van Meeuwen, geboren ca 1834 te Vuren als dochter van Jan Piet van Meeuwen en Jenneka van Rooij en overleden op 5-5-1906 te Rotterdam.

Kinderen (Leerdam):

1. Jannigje, 28-12-1861. Overleden op 1-6-1862.
2. Jannigje, 10-7-1863. Trouwt op 11-5-1883 te Leerdam met Peter den Hartog, geboren op 25-10-1859 te Leerdam als zoon van Johannes den Hartog en Maaike de Man.
3. Jan Piet, 5-11-1866. Overleden op 17-6-1904 te Rotterdam.
4. Matthijs Cornelis, volgt X cabbabcaa.

 

X cabbabcaa Matthijs Cornelis van Lobbregt

Geboren op 17-2-1870 te Leerdam en overleden op 15-2-1949 te Rotterdam.
Trouwt op 2-3-1898 te Rotterdam met Johanna Sophia Ladage, geboren op 18-12-1872 te Rotterdam als dochter van Abram Ladage en Wilhelmina van Stokkom en daar overleden op 26-12-1943.

Kinderen (Rotterdam):

1. Jan, 15-6-1898.
2. Wilhelmina, 23-9-1899. Overleden op 30-3-1959 te Rotterdam.
3. Abram, 21-5-1902.
4. Maria, 6-4-1904. Trouwt op 15-10-1930 te Rotterdam met Cornelis Johannes Guijt.
5. Johanna Sophia, 4-6-1906. Trouwt op 13-8-1930 te Rotterdam met Joannes Gerardus van Wanum.
6. Mathilda Cornelia, 25-4-1908. Trouwt op 2-12-1931 te Rotterdam met Jan Marinus Hagendijk.
7. Jannigje Francisca, 22-12-1910. Overleden op 1-5-1929 te Rotterdam.

 

IX cabbabcb Henricus Cornelis van Lobbregt

Geboren op 7-3-1843 te Leerdam en overleden op 2-1-1905 te Weesp..
Trouwt op 11-6-1864 te Leerdam met Neeltje van Welie, geboren op 25-1-1844 te Leerdam als dochter van Antonie Johannes van Welie en Maaike Bijvank en overleden op 11-10-1918 te Weesp.

Kinderen (Rotterdam):

1. Antonie Johannes, 15-6-1865. Overleden op 10-9-1870 te Alblasserdam.
2. Matthijs Cornelis, volgt X cabbabcba.

 

X cabbabcba Matthijs Cornelis van Lobbregt

Geboren op 12-5-1867 te Rotterdam en overleden op 16-8-1899 te Alkmaar.
Trouwt op 19-5-1895 te Alkmaar met Trintje Frederika Hartog, geboren op 8-8-1870 te Oterleek als dochter van Pieter Hartog en Margaretha de Jong en overleden op 3-10-1945 te Alkmaar.

Kinderen (Alkmaar):

1. Margaretha Cornelia, 17-1-1896. Trouwt op 31-5-1916 te Amsterdam met Johannes Hendricus van Delden.
2. Matthijs Cornelis, 26-3-1897. Overleden op 13-11-1950 te Antwerpen. Trouwt met Johanna Catharina Hendriks.
3. Catharina, 29-8-1899. Trouwt op 13-1-1921 te Alkmaar met Frans Rempt.

IX cabbabcc Cornelis Matthijs van Lobbregt

Geboren op 22-9-1847 te Leerdam en overleden in 1924 in Bergen, New Yersey.
Trouwt op 12-8-1874 te Rotterdam met Maria van Beusichem, geboren op 3-4-1851 te Buurmalsen als dochter van Gerrit van Beusichem en Francina Henderika van Mourik en overleden in 1918 te Bergen.

Het echtpaar emigreert in 1890 naar de USA, Paterson.

Kinderen:

1. Jannigje Maria, 9-5-1875 Charlois. Overleden op 6-7-1875.
2. Gerrit, 20-6-1876 Ijsselmonde. Overleden in 1944 te Bergen.
3. Jannigje Martina, 9-5-1878 Rotterdam. Overleden in 1942 te Bergen.
4. Frans Henricus, 24-6-1879 Amsterdam.
5. Frans Henricus , 9-11-1880 Amsterdam.
6. Francina Maria, 12-8-1885 Leerdam.
7. Henry Gary, volgt X cabbabcca.
8. Tice Cornelius, volgt X cabbabccb.
9. Peter, 22-8-1899. Overleden op 17-10-2002 te Biscoe.

 

X cabbabcca Henry Gary Lobbregt

Geboren op 20-10-1888 en overleden op 4-8-1984 te Richmond (USA).
Trouwt met Hermina Stolk, geboren op 26-11-1893 en overleden op 1-10-1978 te Richmond.

Kinderen:

1. Ethel H., 1925.

 

X cabbabccb Tice Cornelius Lobbregt

Geboren op 12-9-1894.
Trouwt op 7-8-1918 te New York met Catherine Kitty Boyle, geboren op 9-11-1894.

Kinderen:

1. Robert Boyle, 3-9-1920. Overleden in juli 1984. Trouwt in 1947 met Margaret Marge Mc Cormick. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
2. Tice Cornelius, 11-6-1922. Trouwt met Nancy Henderson.
3. Peter Cornelius, 13-12-1923.

 

V cabc Johannes van Lobbregt

Geboren ca 1685 te Leerdam.
Trouwt 1e op 5-11-1710 te Utrecht met Maria van Assenberg.
Trouwt 2e op 23-2-1714 te Leerdam met Lijsbeth Dalman, gedoopt op 12-8-1694 te Leerdam als dochter van Cornelis Jansz Dalman en Catharina Simons van Troijen.

Kinderen (Leerdam):

1. Katharina, 21-8-1716. Trouwt op 26-12-1734 te Leerdam met Bastiaan de Wit.
2. Adrianus, 8-1-1719.
3. Johanna, 17-1-1720.
4. Kornelis, 28-12-1721.
5. Adriana, 11-4-1725.
6. Hendrikje, 15-10-1727.

 

V cabd Dirck van Lobbrecht

Geboren ca 1680.
Trouwt op 6-9-1703 te Culemborg met Henrickje Lorijn.

Kinderen (Culemborg):

1. Matthijs, 22-5-1704.

 

IV cac Dirck/Theodorus van Lobbrecht

Gedoopt op 10-1-1641 te Vreeswijk. Getuigen waren Jan Gerritsz Bothberch,burger van Schoonhoven, Jan Aert Rutgers Jan Wessels en Jannetje van Stockum.
Begraven op 17-4-1671 te Vreeswijk.
Adjunct-sekretaris van de Vaert in 1665 en sekretaris na 1669.
Verzoekt in 1666 aan Gedeputeerde Staten om benoemd te worden tot notaris.

Trouwt op 13-10-1667 te 's Gravenhage (ot. 8-9-1667 Vreeswijk) met Anthonetta de Beaulodier/ Bouloyer, weduwe van Philips le Petit, geboren ca 1637 te 's Gravenhage als dochter van Pieter Bouloyer en Ariaentje N.N.

Kinderen (Vreeswijk):

1. Johannes, 4-9-1669.

 

 

 

Nog te plaatsen:

Utrecht en omgeving:

Michiel Lobrechtsz trouwt 16-4-1615 te Utrecht met Ariaentje Andries.
Jan Mattthijsen Lobberecht, gratis begraven op 9-9-1680 in de Claeskerk te Utrecht. Liet een vrouw en onmondige kinderen na.
Door de aalmoeseniers begraven op 13-4-1711 in de Buurkerk, een kind van Arien Lobbrecht.
Gratis begraven op 3-7-1711 een kind van Peter van Lobbrecht in de Geertestraat.
Door de aalmoeseniers begraven op 11-4-1739 in de Jacobikerk, Maria Lobbrecht, wed. van Jan van Nimweegen.
Willem van Lobbrecht en Adriaen Claesz van Lobbrecht zijn te Vreeswijk op 22-1-1646 getuigen bij de doop van Aeltjen, dochter van Coenraet Ottensz en Aelbertje Jordens.

Notarieel Archief Rotterdam:

6-4-1653 Grietje Krijnen van Lobbrecht, jongedame, en Andries Krijnen van Lobbrecht, jongeman, benoemen tot hun beider erfgenamen hun moeder Magdalenntje Maertensz de la regettegy.

24-4-1656 Grietgen Crijnen van Lobbrecht, bejaarde dochter, verklaart van haar moeder Maddelena Mertens, weduwe van Crijn van Lobbrecht onrvangen te hebben, juwelen en kleren ter voldoening van haar vaders erfdeel.

Op 22-5-1656 trouwt Grietgen Crijnen van Lobbrecht met Willem Adamsz van Breugel.

 

Diversen:

Johannes van Lobbrecht. Lidmaat te Harderwijk op 30-5-1762.
Jacques van Lobbrecht, in 1651 landmeter in Zeeland.
D. van Lobbrecht. Landmeter en tekenaar, omgeving den Haag, 1678.
De naam (van) Lobberich komt in de periode 1600-1650 voor in Roermond.
Peter Lobbrecht, zoon van Niclaes Lobbrecht, trouwt in april 1684 te Kleef met Ermken Beren.
Van Lobberich komt voor in Lochem periode 1650-1700.

Copyright © Ar Stramrood 2014