Genealogie van der Stok

I Ocke/ Uilke Sjoerds

Wordt vermeld in het Quatisatiecohier 1749 van Harlingen. Was matroos, woonde in wijk 8 met 3 volwassenen en geen kinderen.

Trouwt op 10-6-1714 te Harlingen met Antje Jurjens. Beide afkomstig van Harlingen.

Kinderen:

1. Geeske, 1-5-1719 (doop op 4-5) Bolsward. Trouwt op 31-12-1758 te Harlingen met Pyter Christiaans.

2. Jurriaan, volgt II.

3. Sjoerd, 23-1-1725 Harlingen. Trouwt op 23-2-1749 te Harlingen met Geertje Willems. Beide zijn van Harlingen. Getuige was haar halfzuster Eelke Emricks.

4. Lolcktie, 11-7-1730 Harlingen. Trouwt op 21-10-1752 te Harlingen met Frans Cornelis, mogelijk gedoopt op 27-3-1718 te Harlingen als zoon van Cornelis Wessels en Jeltie Claes.

5. Boukjen, 12-1-1716 Harlingen. Begraven op 3-2-1791 te Harlingen. Trouwt op 28-12-1748 te Harlingen met Pytter Alberts,gedoopt op 14-6-1722 te Harlingen als zoon van Albert Wygers en Geeske Caspers.

 

II Jurjen Ockkes/Okkens

Geboren op 4-4-1722 te Bolsward en daar gedoopt op 9-4-1722.

Doet belijdenis te Harlingen op 28-1-1745. Woont dan " in ´t Poortje".

Kerkrekeningboek Berlikum, 1773:

" Betaald aan Jurjen Okkes, Mr. Metselaar te Harlingen, als aannemer van de Nieuwe Schole Huisinge alhier, op 15 juni het eerste termijn ad f 400, op 27 augustus tweede termijn ad f 400 en op 23 september derde en laatste termijn ter somma van f 350, dus op die 3 tijden tesamen f 1150 weegens leverantie van alle steen, kalkhout, ijser, grondverf en andere materialen, sampt het geheele arbeidsloon van voorsz Nieuw Huis voor die som bij publieke opveilinge op de 28 december 1772 aan hem aanbesteed met nog 1 gulden en 18 stuivers voor een restie overgebleven kalk, dus geheel 1151-18-".

In het Quotisatiecohier 1747 wordt Jurjen Okkes vermeld als metselaar. " Gering bestaen", aanslag 013.01.0.

Had in de periode 1764-1780 weesjongens in dienst die bij hem het vak van metselaar leerden. Ontving hiervoor een vergoeding van het weeshuis.

Koopt in 1802 een huis te Harlingen.

Trouwt 1e te Harlingen op 16-1-1746 (ot. 31-12-1745) in de Westerkerk met Aaltje Harkes, gedoopt te Harlingen op 29-10-1719 als dochter van Harcke/Herke Geerts en Trijntje Pietters.

Trouwt 2e te Harlingen op 29-7-1770 met Geertje Douwes, gedoopt op 29-10-1720 te Harlingen als dochter van Douwe Jans en Detje Gerrits..

Trouwt 3e te Harlingen op 1-6-1783 met Jeltje Klaases Bakker, overleden te Harlingen op 9-10-1825 (87 jr).

Uit het 1e huwelijk (Harlingen) :

1. Okke, volgt III a.

2. Harke, volgt III b.

 

III a Okke Jurjens

Gedoopt te Harlingen in de Grote Kerk op 16-12-1749 en daar begraven op 15-9-1807.

Doet belijdenis te Harlingen op 25-1-1770. Woont dan in de Voorstraat.

Betaalt op 2-5-1795 belasting voor " een chais met peerd".

Woonde op 1-5-1802 met een huisbediende in het 6e Quartier, huisnummer 65.

Trouwt 1e te Harlingen op 11-11-1770 met Acke Sjouwes/Sjoukes/ Lieuwes.

Acke doet belijdenis te Harlingen op 14-11-1776. Woont dan " buiten de Zuiderpoort".

Trouwt 2e op 24-5-1779 (2e Paasdag) te Harlingen met Janke Jans. Okke woont dan te Menaldum.

Trouwt 3e te Harlingen op 18-4-1784 met Geertje Pieters Scheltema, gedoopt op 29-1-1754 te Harlingen als dochter van Pieter Scheltes en Hinke Bouwes en overleden te Harlingen op 13-4-1816 (62 jr).

Geertje trouwde 1e op 13-4-1779 te Hilvarenbeek met Reinder Ijsenbeek.

Kinderen uit 1e huwelijk (Harlingen):

1. Jurjen, 22-11-1771.

2. Jurjen, volgt IV aa.

Kinderen uit 3e huwelijk (Harlingen):

3. Pieter, volgt IV ab.

4. Harke, geboren op 5-12-1786 en gedoopt op 25-12-1786.

5. Bouwe, geboren op 9-3-1789 en gedoopt op 29-3-1789.

6. Aafke, geboren op 13-2-1790 en gedoopt op 11-1-1791. Overleden op 17-7-1874 te Velsen. Trouwt te Harlingen op 11-2-1810 met Broer Wijtzes Blom, gedoopt te Harlingen op 24-7-1792 als zoon van Wytse Broers Blom en Eke Roelofs Bok. " Broer Wijtzes Blom en Aafke Ockes van der Stok, beide van Harlingen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Louwmaand 1810".

7. Hinke, geboren op 22-10-1792 en gedoopt op 11-11-1792. Overlijdt op 28-11-1829 te Harlingen.Trouwt

1e te Harlingen op 4-3-1810 met Klaas Norel, gedoopt op 26-2-1779 te Harlingen als zoon van Johannes

Norel en Durkje Kornelis en overleden te Harlingen op 23-3-1815 ( 32 jr) en 2e te Harlingen op 8-2-1816

met Rients Dirks de Wit, kalkverkoper, wijnverkoper, bierdrager,gedoopt op 20-4-1793 te Harlingen als

zoon van Dirk Rienks en Berber Jans en overleden te Harlingen op 21-10-1846 ( 54 jr). Rients hertrouwt

op 12-6-1835 te Harlingen met Jetske Jans Steinfort.

" Claas Norel en Hinke Ockes van der Stok, beide van Harlingen, sijnde de aangave geschied onder

productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810".

8. Bouwe, geboren op 17-1-1795 en gedoopt op 6-2-1795.

 

IV aa Jurjen Ockes/Okkes

Geboren te Harlingen op 10-6-1774 en daar gedoopt op 5-7-1774. Overlijdt te Harlingen op 20-6-1816.

Balkvlotter van beroep. Ook vermeld als koopman.

Trouwt 1e te Harlingen op 30-11-1794 (ot. 15-11) met Hiltje Klaases van de Veen, gedoopt op

28-12-1773 te Harlingen als dochter van Klaas Freerkes en Trijntje Jelles en begraven te Harlingen op

11-2-1803 (34 jaar oud). De bruid wordt gecompareerd door haar neef Luitje Pieters.

Het echtpaar doet belijdenis op 1-8-1799. Wonen dan " buiten de Kerkpoort".

Trouwt 2e te Harlingen op 18-8-1804 (ot. 2-9) met Petronella/ Pijtje Jans Bakker, geboren op 23-11-1775 (doop op 5-12) te Harlingen als dochter van Jan Alberts en Trijntje Gerrits en daar overleden op 3-10-1826.

Kinderen (Harlingen):

1. Okke, volgt V aaa.

2. Klaas, geboren op 4-5-1798 en gedoopt op 27-5-1798.Overleden op 4-5-1813.

3. Akke, geboren op 16-3-1801 en gedoopt op 5-4-1801.Overleden op 7-12-1826. Trouwt te Harlingen op

6-4-1829 met Anne Jansen Hiddema, gedoopt op 23-4-1800 te Harlingen als zoon van Jan Jansen Hiddema

en Trijntje Aukes Westra en overleden te Harlingen op 21-8-1840.

4. Hille, geboren op 1-2-1803 en gedoopt op 3-2-1803.

5. Trijntje, 14-5-1807 en gedoopt op 7-6-1807. Begraven op 9-9-1807.

6. Doodgeboren, 9-6-1812.

7. Jan, volgt V aab.

 

V aaa Okke Jurriens van der Stok

Geboren te Harlingen op 22-12-1795 en daar gedoopt op 10-1-1796.

Overleden te Amsterdam op 3-7-1847. Aangifte op 7-7-1847 door Jacob Ritter, directeur, 43 jaar, en Jan Reijer, directeur, beide wonende in het Binnengasthuis.

Okke was van beroep koopman (1816), galanteriekramer ( (1819), " heerebediende" (1821), kleermaker

(1827) en bezemmaker (1847).

Woonde in Amsterdam Delftsteeg 3 (1819), Sint Pietersteeg 4 (1821) en Goudsbloemstraat 142 (1847).

Trouwt op 14-11-1827 te Amsterdam ( ondertrouw op 1-11-1827) met Fransje/ Francina/ Francisca Hilzer/ Hilse/ Hilzes, gedoopt te Delft (Rooms) op 30-10-1786 als dochter van Franciscus Hilzer en Maria Daltes en overleden te Amsterdam op 19-4-1866. Aangifte van het overlijden werd gedaan door Willem Honsteete, bode, en Willem Lonneman, bode.

Met het huwelijk worden 4 kinderen geecht, t.w. Anna, Nicolaas, Carel en Lodewieska. Getuigen waren Jan van Berg, metselaar, Jan van den Bergh, heelmeester, Hendrik Holijn, kruier en Adrianus Rood, behanger.

Francientje en haar moeder konden niet schrijven.

Als huwelijksbijlage wordt een acte van de Rechtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam d.d. 21-8-1827 overlegd. Het betreft een Acte van bekendheid van de geboorte van Fransje Hilzer. De getuigen Willem van Schank, kruier, wonende in de Smakkelaarssteeg, Jan Smit, schoenmakersknecht, wonende in de Smakkelaarssteeg, Willem Piko, Jan Arkenbout, opppasser, Anna Catharina Brinks, schoonmaakster, Maria Sweder, weduwe van Johan Valentijn Strijkel en Gesina Dir, weduwe van Frans Smit, wonende in de Suikerbakkerssteeg, verklaren Fransje en haar familie goed te kennen en dat zij een dochter is van wijlen Franciscus Hilser en 14 dagen voor haar vaders overlijden (Dordrecht 1788) is geboren uit zijn huwelijk met Maria Dalters, die nog in leven is en woont te Amsterdam Suikerbakkerssteeg 2. De moeder van Fransje reist op kermissen. Fransje is grootgebracht door Anna Catharina Brinks.

Francisca was van beroep " venster", en woonde na het overlijden van Okke te Amsterdam Palmstraat 24, Lindengracht 32 en Haarlemmerdijk 325.

Okke was in 1817 ingeschreven voor de Nationale Militie. Vrijstelling uit hoofde van gemis van het linkerbeen.

Kinderen:

1. Jurriaan, volgt VI aaaa.

2. Anna, 2-12-1819 Amsterdam. Overlijdt te Amsterdam op 30-4-1875. Was gehuwd met Thomas Stubbe.

3. Nicolaas, volgt VI aaab.

4. Lodewieska, 31-7-1826.

5. Maria, geboren ca 1829. Trouwt 1e met Gerrit van der Woude en 2e op 8-6-1865 te Den Helder met Jacobus Schouten, zeeman, geboren te Amsterdam ca 1825 als zoon van Johannes Schouten en Jacoba Ferree.

6. Karel, 1823.

 

VI aaaa Jurriaan van der Stok

Geboren te Den Haag op 7-11-1816 als onechte zoon van Ocke Jurrian van der Stok en Fransje van Heute en overleden te Amsterdam op 11-7-1870 Getuigen bij de aangifte van de geboorte op 7-11-1816 waren Hendrik Stuijfzand, 27 jaar, schoenmaker en Hendrik Coster, 21 jaar, schipper. Ocke was 24 jaar oud en koopman van beroep; Fransje was 27 jaar oud en koopvrouw

Aangifte van het overlijden op 13-7-1870 door Bartholomeus Stove en Peter Kellerman, beide bode.

Trouwt 1e te Utrecht op 9-2-1842 met Neeltje van der Horst, geboren te Utrecht op 12-9-1818 als dochter van Jacobus van der Horst en Maria Ockeloen. Neeltje overlijdt te Haarlem op 25-11-1850.

Trouwt 2e te Haarlem op 28-4-1852 met Hillegonda Buijs, geboren op 27-5-1823 te Haarlem als dochter van Frans Buijs (timmerman) en Johanna Frederica Veerkamp. Hillegonda is werkster en Jurriaan kantonwerker.

In 1849 woont het echtpaar in Wijk 4 te Haarlem. Het gezin bestaat uit; Jurriaan van der Stok, Maria Jacoba van der Stok, Cornelis van der Stok en Jacobus van der Stok.

In Amsterdam woonde Jurriaan in de Ludinnensteeg 309 (1870).

Kinderen uit het 1e huwelijk:

1. Anthonia Francisca, Utrecht 3-4-1840. Bij het huwelijk erkend. Overleden op 30-4-1842.

2. Maria Jacoba, Utrecht 26-2-1843. Overleden te Jutphaas op 27-11-1921.Trouwt te Utrecht op 1-3-1865 met Franciscus Adelaar, zoon van Pieter Adelaar en Anna Dicx.

3. Jurriaan, Utrecht 5-9-1844.

4. Jacobus, 14-11-1846.Overlijdt te Haarlem op 13-3-1851.

5. Cornelis, volgt VII aaaa.

Uit het 2e huwelijk:

6. Catharina Hillegonda, Haarlem 6-9-1856.

7. Cornelis. Overlijdt te Haarlem op 2-11-1855 (3 3/4 jaar oud).

8. Jacobus, 25-2-1854.

 

VII aaaa Cornelis van der Stok

Geboren te Haarlem op 11-8-1849 en overleden te Utrecht op 8-5-1926 om 12.00 uur. Aangifte van het overlijden wordt gedaan door Gerardus van der Veer, aanspreker, en Gerard Blankert, bode.

Trouwt te Utrecht op 27-6-1883 met Cornelia de Kruijf , geboren te Driebergen op 6-7-1851 als dochter van Evert de Kruijf en Cornelia Hubertha van Soest en overleden te Utrecht op 8-5-1929 om 14.30 uur. Aangifet van het overlijden wordt gedaan op 10-5-1929 door Marinus Johannes Helmond, aanspreker, en Gerard Blankert, bode.

Getuigen bij het huwelijk waren: Cornelis van Gelderen, congierge, 61 jaar, Pieter Buisman, 50 jaar, Johannes Veldhuijsen, 48 jaar en Cornelis van den Wijngaard, 44 jaar, stadsbode.

Bij het huwelijk wordt een verklaring Inschrijving Nationale Militie van de Gemeente Amsterdam overlegd. In deze verklaring wordt vermeld dat Cornelis van der Stok met lotingsnummer 1611 in ingeschreven voor de lichting van het jaar 1869. Hij was hoedenmaker, wordt op 10-5-1869 ingelijfd en wordt op 9-3-1881 uit de dienst ontslagen uit hoofde van dienstbeeindiging.

Op 12-11-1881 wordt Cornelis bij acte benoemd tot agent van politie te Utrecht. Bij zijn huwelijk wordt bediende als beroep vermeld. In 1884 is hij boekdrukker van beroep, terwijl in 1908 loopknecht als beroep wordt vermeld.

Het echtpaar woont te Utrecht Havenstraat 12 (1884), Lindestraat 24 (12-1-1903) en Schalkwijkstraat 12

(16-6-1922 tot 1926).

Kinderen (Utrecht):

1. Jurriaan, volgt VIII aaaaa.

2. Cornelia Hubertha. Zie Genealogie Stramrood.

3. Neeltje. Zie Genealogie Stramrood.

4. Evert, volgt VIII aaaab.

5. Maria Jacoba, 1-3-1894. Overlijdt ongehuwd te Zeist op 12-3-1956. Maria Jacoba (Tante Mies) had samen met haar nicht Cornelia Wilhelmina (Tante Corry) een manufacturenwinkel aan de Amersfoortsestraat te Amersfoort. Na de dood van Tante Mies, heeft Tante Corry de winkel voortgezet. Vlak na haar 40-jarig jubileum verkocht zij de winkel en verhuisde naar een flat elders in Amersfoort.

 

VIII aaaaa Jurriaan van der Stok

Geboren te Utrecht op 7-8-1884. Getuigen bij de aangifte op 7-8-1884 waren Franciscus Adelaar, werkman, 32 jaar, en Wilhelmus Hendrikus Janszen, timmerman, 25 jaar.

Jurriaan was boekdrukker.

Woonde te Utrecht Bosstraat 30 (14-5-1908), Zonstraat 16 (23-12-1931) en Lange Nieuwstraat (17-6-1935).

Trouwt te Utrecht op 30-4-1908 met Dina Vlug, dienstbode, geboren op 2-1-1882 als dochter van Cornelis Vlug en Marretje de Pijper (overleden op 9-10-1884). Getuigen bij het huwelijk waren: Petrus Franciscus van der Meijden, congierge, 51 jaar, Gerrit Buisman, 36 jaar, Carl Furchtegott Poles, 37 jaar, en Johannes van Engelenburg, 58 jaar, stadsbode.

Bij het huwelijk wordt een verklaring Inschrijving Nationale Militie overlegd, waarin wordt vermeld dat Jurriaan met lotingsnummer 201 is ingeschreven. Hij wordt ingelijfd op 22-3-1904 en is " nog dienende".

De vader van Dina weigert toestemming voor het huwelijk te geven. Hij verschijnt echter niet voor het Kantongerecht, waardoor Dina toestemming wordt verleend.

Kinderen (Utrecht):

1. Cornelis Evert Jurriaan, volgt IX aaaaa.

2. Marretje Gijsberta, 15-2-1912. Overleden op 19-3-1968.

3. Dina, 7-6-1916. Overleden op 29-10-1984.

4. Jurriaan, 13-8-1917.

 

IX aaaaa Cornelis Evert Jurriaan van der Stok

Geboren te Utrecht op 19-2-1909.

Kantoorbediende (1930) en makelaar.

Trouwt op 14-11-1928 te Utrecht met Marie Marree, geboren op 13-9-1908.

Na hun huwelijk gaat het echtpaar wonen te Zuilen, in de Floris Heermastraat 9.

Kinderen (Utrecht):

1. Marie, 16-4-1929.

2. Jan, 30-12-1930.

3. Lydia, 21-8-1932.

4. Bob, 12-4-1939.

5. Loesje, 9-1-1943.

6. Ar, 7-8-1944.

7. Kees, 23-2-1946.

8. Jaap, 8-5-1947.

9. Frank, 11-9-1948.

 

VIII aaaab Evert van der Stok

Geboren te Utrecht op 28-3-1892 en overleden te Dieren op 15-3-1976.

Letterzetter van beroep.

Trouwt 1e op 26-2-1913 te Utrecht met Berdina Borra, geboren te Utrecht op 1-1-1892 en overleden te Purmerend op 23-6-1915, dochter van Pieter Hendrik Borra en Willemina Adriana Jansen.

Hun dochter Cornelia Wilhelmina van der Stok wordt geboren te IJsselstein op 30-6-1913 en overlijdt te Amersfoort op 7-1-1995.

Trouwt 2e op 5-1-1920 te Leeuwarden met Christina Wilhelmina Kruize, geboren in 1894 en overleden te Dieren op 10-5-1978.

Uit dit 2e huwelijk 2 kinderen:

1. Nicolaas, 6-1-1922 Leeuwarden.

2. Geertruida Eveline, 20-8-1930 Leeuwarden.

 

VI aab Nicolaas van der Stok

Geboren te Amsterdam op 11-12-1821. Aangifte op 13-12-1821 door Antonie Kersbergen, 30 jaar, metselaar, en Fredrik Gruter, 28 jaar, zonder beroep.

Van beroep dozenmaker (1854 Amsterdam), logementhouder (Alkmaar 1867) en koffiehuishouder (Alkmaar 1879).

Woonde in 1854 te Amsterdam in de Palmstraat en wordt vermeld als rooms.

Wordt in 1876 in het Adresboek van Alkmaar vermeld als kartonwerker en slaapsteehouder, Luttikerdorp C 286.

Trouwt op 11-5-1842 te Amsterdam met Elisabeth Aalders, geboren ca 1822 als dochter van Coenraad Aalders en Elisabeth van der Pont, en overleden te Alkmaar op 24-2-1879.

Het echtpaar verhuist ca 1860 naar Alkmaar.

Kinderen:

1. Jurriaan, 20-9-1844, Amsterdam.

2. Elisabeth Carolina Maria, 24-7-1846, Amsterdam. Overlijdt te Alkmaar op 2-12-1921. Trouwt 1e op 28-4-1867 te Alkmaar met Hendrik Schinkel, geboren te Zwolle als zoon van Herm Jan Schinkel en Gesina Inkelaar, en trouwt 2e op 11-1-1885 te Alkmaar met Cornelis Schoenmaker. Elisabeth was voor haar 1e huwelijk koopvrouw van beroep.

3. Willemina Petronella Elisabeth, 4-3-1849, Amsterdam. Trouwt te Alkmaar op 23-11-1873 met Nicolaas Resmann, geboren te Amsterdam als zoon van Johannes Resmann en Appolonia Spang.

4. Johannes Nicolaas Okke, volgt VII aaab.

5. Charles Marinus, 10-4-1854, Amsterdam. Overlijdt te Alkmaar op 15-5-1917. Trouwt op 17-10-1880 te Alkmaar met Elisabeth Tonneboeijer, geboren te Hoorn als dochter van Jan Tonneboeijer en Geertje Lebbing.

6. Joseph Jacob Coenraad, 3-6-1856, Amsterdam. Overlijdt te Alkmaar op 24-4-1863.

7. Carolina Elisabeth, 19-4-1863, Alkmaar. Trouwt te Alkmaar op 28-10-1883 met Lambertus van de Pol, geboren te Alkmaar als zoon van Gerrit van de Pol en Cornelia Boom.

8. Helena Fredrika, 4-12-1865, Alkmaar. Trouwt op 21-12-1884 te Alkmaar met Johannes Castricum, geboren te Heiloo als zoon van Marijtje Castricum. Echtscheiding op 27-10-1902 te Amsterdam.

Op 25-9-1845 overlijdt te Amsterdam Nicolaas Franciscus van der Stok, zoon van Nicolaas van der Stok en Elisabeth Aalders.

 

VII aaab Johannes Nicolaas Okke van der Stok

Geboren te Amsterdam op 17-9-1851 en overleden op 21-1-1922 te Alkmaar.

Trouwt te Alkmaar op 12-9-1875 met Elisabeth Lebbing, geboren te Enkhuizen als dochter van Lucas Lebbing en Leentje Tonneboeijer.

Kinderen (Alkmaar):

1. Helena Maria, ca 1884. Trouwt op 25-7-1906 te Alkmaar met Karel Anthony Kuijper.

2. Jan, ca 1882. Trouwt op 30-8-1905 te Alkmaar met Grietje Hoogland.

3. Geertruida Carolina, ca 1888. Trouwt op 3-5-1905 te Alkmaar met Vincentius Laurentius Maria Jonker.

4. Nicolaas Okke Johannes, 15-1-1879. Overlijdt te Zaandam op 30-11-1962. Trouwt 1e te Alkmaar op 31-8-1902 met Maria Geertruida Hosman, en trouwt 2e op 15-11-1928 te Zaandijk met Bregtje Leijen.

5. Elisabeth Helena, ca 1876. Overlijdt te Alkmaar op 24-11-1905. Trouwt op 29-5-1898 te Alkmaar met Johannes Josephus Tjeertes.

6. Carel Marinus, ca 1895. Trouwt op 9-6-1921 te Alkmaar met Helena Petronella Linstra.

 

V aab Jan van der Stok

Geboren op 17-5-1815 te Harlingen.

Smid van beroep. Woonde te Amsterdam o.a. Kerkstraat 69.

Trouwt met Catharina Huysink, geboren te Amsterdam op 12-11-1819.

Kinderen (Amsterdam):

1. Margaretha Elisabeth, 4-10-1842.

2. Jan, volgt VI aaba.

3. Theresia Johanna Catharina, 16-3-1847.

4. Klaas, 25-5-1849.

5. Carel, volgt VI aabb.

 

VI aaba Jan van der Stok

Geboren te Amsterdam op 12-2-1844.

Woonde o.a. Amstel nr 51 te Amsterdam.

Trouwt met Alberdina van Heerik, geboren op 27-11-1847, dochter van Dirk van Heerik.

Kinderen (Amsterdam):

1. Jan Dirk, 12-10-1884.

VI aabb Carel van der Stok

Geboren te Amsterdam op 3-6-1851.

Woonde o.a. in de Utrechtse Dwarsstraat te Amsterdam.

Trouwt met Maria Hornman, geboren op 24-11-1859.

Uit dit huwelijk een zoon Gerrit.

 

IV ab Pieter Jurrjens van der Stok

Geboren te Harlingen op 1-2-1785 en daar gedoopt op 22-2-1785. Overlijdt te Harlingen op 24-12-1814.

Trouwt op 3-8-1806 (ot.12-7) te Harlingen met Trijntje Harmens Smith, afkomstig van Arum, geboren in 1774 en overleden op 20-12-1814 te Harlingen.

Kinderen (Harlingen):

1. Geertje, geboren op 24-1-1808 en gedoopt op 21-2-1808. Overleden te Wonseradeel op 26-2-1841.Trouwt op 9-1-1836 te Wonseradeel met Pieter Pieters Eeringa, gedoopt op 20-10-1800 te Aalsum als zoon van Pieter Pieters Eeringa en Grietje Daniels en overleden te Wonseradeel op 15-1-1848.

2. Harmanus, geboren op 10-7-1810 en gedoopt op 29-7-1810. Begraven op 17-9-1810.

 

III b Harke Jurrjens

Gedoopt te Harlingen op 13-11-1746 en daar begraven op 26-9-1808.

Meester-metselaar.

Betaalt tussen 1800 en 1807 grondpacht voor een huisje aan de Stadsvesten.

Ontvangt op 14-7-1789 f 89 van de rentmeester van het Weeshuis terzake een aangenomen hoop werk van metselen. Had een metselaarsgezel genaamd Jurjen Jans in dienst.

Staat vermeld op " Lijst der personen welke geformeerd hebben tot de Negotisatie der 24 stuivers persento over den Stadt Harlingen voor den 12 september 1796, 6e quartier f 20".

Trouwt 1e te Harlingen op 21-5-1769 (ot. 6-5) met Dieuwke Dirks Wassenaar, dochter van Jelle Dirks, begraven op 3-11-1789 te Harlingen.

Trouwt 2e te Harlingen op 10-10-1790 (ot 25-9) met Trijntje Douwes de Roos. De bruid wordt gecompareerd door haar zwager Michiel Freerks. Trijntje wordt op 5-7-1739 te Harlingen gedoopt als dochter van Douwe Claasen en Aefke Sipkes en overlijdt op 22-5-1821 te Harlingen (81 jr).

" Harke Jurjens van der Stok en Trijntje Douwes de Roos, beide van Harlingen, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 october 1790 Harlingen en zijn getrouwd ten zelfden dage".

Kinderen (Harlingen):

1. Jurjen, volgt IV b.

2. Aaltje, geboren op 7-4-1773 en gedoopt op 30-4-1773. Trouwt op 6-1-1793 te Harlingen met Rienk Ruurds. " Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok , beijde van Harlingen, hebben de laatste afkomdiging gehsd den 6 januari 1793 Harlingen, en zijn getrouwd ten zelfden dage" (Grote Kerk). Zij overlijdt te Harlingen op 6-1-1834.

3. Aake, geboren op 16-2-1776 en gedoopt op 12-3-1776. Overlijdt op 31-12-1817 te Harlingen. Trouwt te Harlingen op 2-11-1817 met Auke Clases de Haan, geboren in 1768 te Makkum als zoon van Klaas Aukes de Haan en Trijntje Douwes en overleden op 12-3-1828 te Harlingen (60 jr). Hij trouwt 1e op 14-10-1798 te Harlingen met Maaike Louws Balk en 3e op 12-4-1818 te Harlingen met Helena Jans. Schipper van beroep.

 

IV b. Jurjen Harkes van der Stok

Gedoopt te Harlingen op 6-3-1770 en overleden te Harlingen op 15-8-1815 .

Metselaar.

Trouwt te Harlingen op 3-4-1791 (ot. 17-3) met Antje Sjoerds de Boer, gedoopt op 28-6-1768 te Harlingen als dochter van Sjoerd Johannes en Antje Floris en overleden te Bolsward op 21-10-1854 (86 jr).

Antje trouwt 2e op 8-6-1828 te Bolsward met Tiete Martens Wiersma.

Kinderen (Harlingen):

1. Dieuwke, 3-6-1791 (gedoopt op 21-6-1791). Overlijdt te Harlingen op 22-7-1826. Dienstmeisje. Trouwt te Harlingen op 30-3-1815 met Pieter Pieters Dijkstra, geboren in 1790 te Schraard als zoon van Pieter Pieters Dijkstra en Janke de Haas en overleden op 27-1-1848 te Harlingen. Kofschipper. Pieter trouwt 2e op 14-6-1827 te Harlingen met Geertruij Vettevogel en 3e op 1-12-1831 te Harlingen met Neeltje Rienks Dirks.

2. Antje, geboren op 27-9-1792 en gedoopt op 23-10-1792. Dienstmeisje. Op 4-6-1816 wordt te Harlingen haar onechte zoon Jan Bakker van der Stok geboren.Trouwt te Harlingen op 12-4-1820 met Jan Ages de Groot, geboren in 1797 te Hindelopen als zoon van Age Jans de Groot en jeltje Wijnsma. Varensgezel. Woont later Brouwerstraat te Amsterdam.

3. Trientje, geboren op 15-10-1795 en gedoopt op 1-11-1795. Overlijdt op 8-3-1839 te Hennaarderdeel. Trouwt te Hennaarderdeel op 4-5-1822 met Willem Jans Bloemsma, overleden op 11-1-1865 te Harlingen. Willem hertrouwt op 18-4-1840 te Hennaarderdeel met Janke Pieters Dijkstra.

4. Harke, geboren op 20-3-1798 en gedoopt op 8-4-1798.

Copyright © Ar Stramrood 2014